增 廣 賢 文 Zehn Gorng Hieen Vuun

Here in its entirety is the work of pithy sayings and folk wisdom, a popular relic of the character learning primers from the past. Please refer to the romanisation scheme here and the subsequent reworking of the tone system for Hakka LooMaSuh. The bifolio spreads in the original text follows that found in the thicker version of the Tung Su/Tung Sihn 通書/通勝, a popular almanac that is easily available in the east, and can be found in larger asian supermarkets to buy.

古 訓 《 增 廣 賢 文 》
Gur Hiuhn 《Zehn Gorng Hieen Vuun》

Page 1a.

昔 時 賢 文 ,誨 語 諄 諄 ,
sit sii hieen vuun, fuih ngi zun zun

集 韻 增 文 ,多 見 多 聞。
sihp yuhn zehn vuun, do giehn do vuun

觀 今 宜 鑑 古, 無 古 不 成 今。
gon gim ngii gahm gur, mauu gur but saang gim

知 己 知 彼 ,將 心 比 心。
di gir di pir, ziong sim bir sim

酒 逢 知 己 飲 ,詩 向 會 人 吟。
ziur fuung di gir yirm, si hiohng voih ngiin ngiim

相 識 滿 天 下 ,知 心 能 幾 人。
siong sit man tien ha, di sim neen gir ngiin

相 逢 好 似 初 相 識 , 到 老 終 無 怨 恨 心。
siong fuung haur cih co siong sit, dauh laur zung mauu yehn hehn sim

近 水 知 魚 性 ,近 山 識 鳥 音。
kiun suir di nng sihn, kiuhn san sit ngiau yim

易 漲 易 退 山 溪 水 ,易 反 易 覆 小 人 心。
yih zohng yih tuih san hai suir, yih farn yih fuk siaur ngiin sim

運 去 金 成 鐵 ,時 來 鐵 似 金 ,
yuhn hih gim saang tiet, sii loii tiet cih gim

讀 書 須 用 意 ,一 字 值 千 金。
tuhk su si yuhng yih, yit suh ciht cien gim

逢 人 且 說 三 分 話 ,未 可 全 拋 一 片 心。
fuung ngiin ciar sot sam fun vah, vuih kor cieen pau yit piern sim

有 意 栽 花 花 不 發 ,無 心 插 柳 柳 成 陰。
yiu yih zai fa fa but fat, mauu sim cap liuu liuu saang yim

畫 虎 畫 皮 難 畫 骨 ,知 人 知 面 不 知 心。
vahk fur vahk pii naan vahk gut, di ngiin di miehn but di sim.

錢 財 如 糞 土 ,仁 義 值 千 金。
cieen coii yii buhn tur, yiin ngih ciht cien gim.

流 水 下 灘 非 有 意 ,白 雲 出 岫 本 無 心。
liuu siur ha tan fuih yiu yih, pahk yuun cut ciuh burn mauu sim.

當 時 若 不 登 高 望 ,誰 信 東 流 海 樣 深。
dohng sii yohk but den gau mohng, suii sihn dung liuu hoir yohng cim

路 遙 知 馬 力 ,事 久 見 人 心。
luh yaau di ma liht, suh giur giehn ngiin sim.

兩 人 一 般 心 ,有 錢 堪 買 金,
liorng ngiin yit ban sim, yiu cieen kam mai gim

一 人 一 般 心 ,無 錢 難 買 針。
yit ngiin yit ban sim, mauu cieen naan mai zim

相 見 易 得 好 ,久 住 難 為 人。
siong giehn yih det haur, giur cuh naan vuii ngiin.

馬 行 無 力 皆 因 瘦 ,人 不 風 流 只 為 貧。
ma haang mauu liht gai yin siuh, ngiin but fung liuu zit vuih piin.

Page 1b.

饒 人 不 是 癡 漢 ,癡 漢 不 會 饒 人。
ngiauu ngiin but sih ci hohn, ci hohn but voih ngiuu ngiin.

是 親 不 是 親 ,非 親 卻 是 親。
sih cin but sih cin, fuih cin kiok sih cin.

美 不 美 ,鄉 中 水 ,親 不 親 ,故 鄉 人。
mui but mui, hiong zung suir, cin but cin, guh hiong ngiin.

鶯 花 猶 怕 春 光 老 ,豈 可 教 人 枉 度 春。
yin fa yiuu pah cun gong laur, kir kor gau ngiin vorng tuh cun.

相 逢 不 飲 空 歸 去 ,洞 口 桃 花 也 笑 人。
siong fuung but yirm kung gui hih, tuhng hiur tauu fa ua siauh ngiin.

紅 粉 佳 人 休 使 老 ,風 流 浪 子 莫 教 貧。
fuung furn ga ngiin hiu pehn laur , fung liuu lohng zur mohk gau piin.

在 家 不 會 迎 賓 客 ,出 外 方 知 少 主 人。
coi ka but voih ngiaang bin hak, cut loii fong di saur zur ngiin.

黃 金 無 假 ,阿 魏 無 真。
voong gim vuu gar, a nguih vuu zin.

客 來 主 不 顧 ,應 恐 是 癡 人。
hak loii zur but guh, ngihn kurng sih ci ngiin.

貧 居 鬧 市 無 人 識 ,富 在 深 山 有 遠 親。
piin gi nauh sih vuu ngiin sit, fuh coi cim san yiu yern cin.

誰 人 背 後 無 人 說 ,那 個 人 前 不 說 人。
suii ngiin boih hou vuu ngiin sot, naih gor ngiin cieen but sot ngiin.

有 錢 道 真 語 ,無 錢 語 不 真。
yiu cieen tauh zin ngi, vuu cieen ngi but zin

不 信 但 看 筵 中 酒 ,杯 盃 先 勸 有 錢 人。
but sihn tahn kohn yeen zung ziur, bui bui sien kiehn yiu cieen ngiin

鬧 裡 有 錢 ,靜 處 安 身。
nauh li yiu cieen, ciahng cuu on sin.

來 如 風 雨 ,去 似 微 塵。
loii yii fung yir, hih cih mii ciin.

長 江 後 浪 推 前 浪 ,世 上 新 人 趲 舊 人。
coong gong hiuh lohng tui cieen lohng, sih sohng sin ngiin zarn kiuh ngiin.

近 水 樓 臺 先 得 月 ,向 陽 花 木 早 逢 春。
kiuun suir liuu toii sien det ngieht, hiohng yoong fa muk zaur fuung cun.

古 人 不 見 今 時 月 ,今 月 曾 經 照 古 人。
gur ngiin but giehn gim sii ngieht, gin ngieht ceen gin zauh gur ngiin.

先 到 為 君 ,後 到 為 臣。
sien dauh vuii giun, hiuh dauh vuii ciin.

莫 道 君 行 早 ,更 有 早 行 人。
mohk tauh giun haang zaur, garng yiu zaur haang ngiin.

莫 信 直 中 直 ,須 防 仁 不 仁。
mohk sihn ciht zung ciht, si foong yiin but yiin.

山 中 有 直 樹 ,世 上 無 直 人。
san zung yiu ciht suh, sih sohng vuu ciht ngiin.

自 恨 枝 無 葉 ,莫 怨 太 陽 偏。
cii hehn gi vuu yahp, mohk yehn taih yoong pien.

大 家 都 是 命 ,半 點 不 由 人。
taih ga du sih miahng, bahn diarm but yiuu ngiin.

Page 2a.

一 年 之 計 在 於 春 ,一 日 之 計 在 於 寅,
yit ngieen zu geh coi yi cun, yit ngit zu geh coi yi yiin,

一 家 之 計 在 於 和 ,一 生 之 計 在 於 勤。
yit ga zur geh coi yi foo, yit sang zu geh coi yi kiuun.

責 人 之 心 責 己 ,恕 己 之 心 恕 人。
zit ngiin zu sim zit gir, suh gir zu sim suh ngiin.

守 口 如 瓶 ,防 意 如 城。
sur hiur yii piin, foong yih yii saang.

寧 可 人 負 我 ,切 莫 我 負 人。
niin kor ngiin fuh ngo, cee mohk ngo fuh ngiin.

再 三 須 重 事 ,第 一 莫 欺 心。
zaih sam si cuung shuh, tih yi mohk ki sim.

虎 生 猶 可 近 ,人 熟 不 堪 親。
fur sang yiuu kor kiuun, ngiin suhk but kam cin.

來 說 是 非 者 ,便 是 是 非 人。
loii sot sih fui zar, pehn sih sih fui ngiin.

遠 水 難 救 近 火 ,遠 親 不 如 近 鄰。
yern suir naan giuh kiun for, yern cin but yii kiun liin.

有 茶 有 酒 多 兄 弟 ,急 難 何 曾 見 一 人。
yiu caa yiu ziur do hiung tih, gip naan hoo zen giehn yit ngiin.

人 情 似 紙 張 張 薄 ,世 事 如 棋 局 局 新。
ngiin ciin cih zir zong zong pohk, sih suh yii kii kiuhk kiuhk sin.

山 中 也 有 千 年 樹 ,世 上 難 逢 百 歲 人。
san zung ya yiu cien ngieen suh, sih sohng naan fuung bak soih ngiin.

力 微 休 負 重 ,言 輕 莫 勸 人。
liht mii hiu fuh cung, ngieen kiang mohk kiehn ngiin.

無 錢 休 入 眾 ,遭 難 莫 尋 親。
vuu cieen hiu ngihp zuhng, zau naan mohk ciim cin.

平 生 莫 作 皺 眉 事 ,世 上 應 無 切 齒 人。
piin sang mohk zok jiuh mii suh, sih sohng ngihn maur cee ci ngiin.

士 者 國 之 寶 ,儒 為 席 上 珍。
suh zar get zu baur, yii vuii ciht sohng zin.

若 要 斷 酒 法 ,醒 眼 看 醉 人。
yohk yau ton ziur fap, siarng ngarn kohn zuih ngiin.

求 人 須 求 英 雄 漢 ,濟 人 須 濟 急 時 無。
kiuu ngiin si kiuu yin hiuung hohn, cih ngiin si cih gip sii vuu.

渴 時 一 滴 如 甘 露 ,醉 後 添 杯 不 如 無。
hot sii yit diht yii gam luh, zuih hiuh tiam bui but yii vuu.

久 住 令 人 賤 ,頻 來 親 也 疏。
giur cuh lihn ngiin ciehn, piin loii cin ya so.

酒 中 不 語 真 君 子 ,財 上 分 明 大 丈 夫。
ziur zung but ngi zin giun zur, coii sohng fun miin taih cohng fu.

出 家 如 初 ,成 佛 有 餘。
cut ga yii co, saang fuht yiu yii.

積 金 千 兩 ,不 如 明 解 經 書。
zit gim cien liong, but yii miin gaih gin su

養 子 不 教 如 養 驢 ,養 女 不 教 如 養 豬。
yong zur but gau yii yong lii, yong ngr but gau yii yong zu.

有 田 不 耕 倉 廩 虛 ,有 書 不 讀 子 孫 愚。
yiu tieen but gang cong lim hi, yiu su but tuhk zur sun ngii.

Page 2b.

倉 廩 虛 兮 歲 月 乏 ,子 孫 愚 兮 禮 義 疏。
cong lim hi hi soih ngieht faht, zur sun ngii hi li ngih so.

同 君 一 夜 話 ,勝 讀 十 年 書。
tuung giun yit yah vah, sihn tuhk sihp ngieen su.

人 不 通 今 古 ,馬 牛 如 襟 裾。
ngiin but tung gim gur, ma ngiuu yii kim gi.

茫 茫 四 海 無 人 數 ,那 個 男 兒 是 丈 夫。
moong moong sih hoir vuu ngiin suh, naih gaii naam yii sih cohng fu.

白 酒 釀 成 延 賓 客 ,黃 金 散 盡 為 收 書。
pahk ziur ngiohng saan yeen bin hak, voong gim sarn cihn vuii su su.

救 人 一 命 ,勝 造 七 級 浮 屠。
giuh ngiin yit miahng, sihn cauh cit kip fiuu tuu.

城 門 失 火 ,殃 及 池 魚。
saang muun sit for, yong kihp cii nng.

庭 前 生 瑞 草 ,好 事 不 如 無。
tiang cieen sang suih caur, haur suh but yii vuu.

欲 求 生 富 貴 ,須 下 死 工 夫。
yuk kiuu sang fuh guih, si ha sir gun fu

百 年 成 之 不 足 ,一 旦 壞 之 有 餘。
bak ngieen saang zu but ziuk, yit darn faih zu yiu yii

人 心 似 鐵 ,國 法 如 爐。
ngiin sim cih tiet, gok fap yii luu.

善 化 不 足 ,惡 化 有 餘。
siehn fah but ziuk, ok fah yiu yii.

水 太 清 則 無 魚 ,人 太 緊 則 無 智。
suir taih cin zet vuu nng, ngiin taih girn zet vuu zih.

知 者 減 半 ,省 者 全 無。
di zar garm bahn, sern zar cieen vuu.

在 家 從 父 ,出 家 從 夫。
coi ka cuung fuh, cut ga cuung fu.

癡 人 畏 婦 ,賢 女 敬 夫。
ci ngiin vuih fuh, hieen ngir girn fu.

是 非 終 日 有 ,不 聽 自 然 無。
sih fui zung ngit yiu, but tahng cii yeen maur.

寧 可 正 而 不 足 ,不 可 邪 而 有 餘。
niin kor zihn yii but ziuk, but kor siaa yii yiu yii.

寧 可 信 其 有 ,不 可 信 其 無。
niin kor sihn kii yiu, but kor sihn kii vuu.

竹 籬 茅 舍 風 光 好 ,道 院 僧 堂 終 不 如。
zuk lii mauu sah fung gong haur, tauh yehn sen toong zung but yii.

命 裏 有 時 終 須 有 ,命 裏 無 時 莫 強 求。
miahng li yiu sii zung si yiu, miahng li vuu sii mohk kioong giuh.

道 院 迎 仙 客 ,書 堂 隱 相 儒。
tauh yehn ngiaang sen hak, su toong yurn xiong yii.

庭 栽 棲 鳳 竹 ,池 養 化 龍 魚。
tiang zai liuu fuhng zuk, cii yong fah liuung nng.

結 交 須 勝 己,似 我 不 如 無。
giet gau si sihn gir, cih ngo but yii vuu

但 看 三 五 日 ,相 見 不 如 初。
tahn kohn sam ngr ngit, siong giehn but yii chu.

人 情 似 水 分 高 下 ,世 事 如 雲 任 卷 舒。
ngiin ciin cih suih fun gau dai, sih suh yii siet ngihm gern su.

會 說 說 都 是 ,不 會 說 無 禮。
foir sot sot du sih, but voih sot vuu li.

Page 3a.

磨 刀 恨 不 利 ,刀 利 傷 人 指。
moo dau hern but lih, dau lih song ngiin zir.

求 財 恨 不 多 ,財 多 害 自 己。
kiuu coii hern but dp, coii do hoih cii gir.

知 足 常 足 ,終 身 不 辱。
di ziuk soong ziuk, zung sin but yuhk.

知 止 常 止 ,終 身 不 恥。
di zir soong zir, zung sin but cir.

有 福 傷 財 ,無 福 傷 己。
yiu fuk song coii, vuu fuk song gir.

差 之 毫 釐 ,失 之 千 里。
ca zu hauu lii, sit zu cien li.

若 登 高 必 自 卑 ,若 涉 遠 必 自 邇。
yok den gau bit cii bi, yok siap yern bit cii nir.

三 思 而 行 ,再 思 可 矣。
sam su yii haang, zaih su kor yii.

使 口 不 如 自 走 ,求 人 不 如 求 己。
sur hiur but yii cii ziur, kiuu ngiin but yii kiuu gir.

小 時 是 兄 弟 ,長 大 各 鄉 里。
siaur sii sih hiung tih, coong taih gok hiong li.

妒 財 莫 妒 食 ,怨 生 莫 怨 死。
duh coii mohk duh siht, yehn sang mohk yehn sir.

人 見 白 頭 嗔 ,我 見 白 頭 喜。
ngiin giehn pahk tiuu tieen, ngo giehn pahk tiuu hir.

多 少 少 年 亡 ,不 到 白 頭 死。
do saur sauh ngieen moong, but dauh pahk tiuu sir.

牆 有 縫 ,壁 有 耳。
sioong yiu fuung, biak yiu ngir.

好 事 不 出 門 ,惡 事 傳 千 里。
haur suh but cut muun, ok suh coon cien li.

賊 是 小 人 ,智 為 君 子。
ceht sih siaur ngiin, zih vuii giun zur.

君 子 固 窮 ,小 人 窮 斯 濫 矣。
giun zur gur kiuung, siaur ngiin kiuung su lahm yii.

貧 窮 自 在 ,富 貴 多 憂。
piin kiuung cii coi, fuh guih do yiuu.

不 以 我 為 德 ,反 以 我 為 仇。
but yii ngo vuii det, farn yii ngo vuii suu.

寧 向 直 中 取 ,不 可 曲 中 求。
niin hiohng ciht zung cir, but kor kiuk zung kiuu.

人 無 遠 慮 ,必 有 近 憂。
ngiin vuu yern lih, bit yiu kiun yiuu.

知 我 者 謂 我 心 憂 ,不 知 我 者 謂 我 何 求。
di ngo zar viuh ngo sim yiuu, but di ngo zar vuih ngo hoo kiuu.

晴 天 不 肯 去 ,直 待 雨 淋 頭。
ciaang tien but hern hih, ciht toih yir liim tiuu.

成 事 莫 說 ,覆 水 難 收。
saang suh mohk sot, fuk suir naan su.

是 非 只 為 多 開 口 ,煩 惱 皆 因 強 出 頭。
sih fui zit vuii do hoi hiur, faan nau gai yin kioong cut tiuu.

忍 得 一 時 之 氣 ,免 得 百 日 之 憂。
ngiun det yit sii zu hih, mien det bak ngit zu yiuu.

近 來 學 得 烏 龜 法 ,得 縮 頭 時 且 縮 頭。
kiun loii hohk det vu gui fap, det suk tiuu sii ciar suk tiuu.

懼 法 朝 朝 樂 ,欺 公 日 日 憂。
kir fap zau zau lohk, ki gung ngit ngit yiuu.

人 生 一 世 ,草 生 一 春。
ngiin sang yit seh, caur sang yit cun.

Page 3b.

白 髮 不 隨 老 人 去 ,看 來 又 是 白 頭 翁。
pahk fat but cuii laur ngiin hih, kohn loii yiur sih pahk tiuu vung.

月 到 十 五 光 明 少 ,人 到 中 年 萬 事 休。
ngieht dauh sihp ngr gong miin saur, ngiin dauh zung ngieen mahn suh hiu.

兒 孫 自 有 兒 孫 福 ,莫 為 兒 孫 作 馬 牛。
yii sun cii yiu yi sun fuk, mohk vuii yii sun zok ma ngiuu.

人 生 不 滿 百 ,常 懷 千 歲 憂。
ngiin sang but man bak, soong faii cien soih yiuu.

今 朝 有 酒 今 朝 醉 ,明 日 愁 來 明 日 憂。
gim zau yiu ziur gim ngit zuih, miin ngit siuu loii miin ngit yiuu.

路 逢 險 處 難 迴 避 ,事 到 頭 來 不 自 由。
luh fuung hiarm cuu naan fuii pit, suh dauh tiuu loii but cuh yiuu.

藥 能 醫 假 病 ,酒 不 解 真 愁。
yohk neen yi gar piahng, ziur but gair zin siuu.

人 貧 不 語 ,水 平 不 流。
ngiin piin but ngi, suir piin but liuu.

一 家 養 女 百 家 求 ,一 馬 不 行 百 馬 憂。
yit ga yong ngir bak ga kiuu, yit ma but haang bak ma yiuu

有 花 方 酌 酒 ,無 月 不 登 樓。
yiu fa fong zok ziur, vuu ngieht but den liuu.

三 杯 通 大 道 ,一 醉 解 千 愁。
sam bui tung taih tauh, yit zuih gair cien siuu.

深 山 畢 竟 藏 猛 虎 ,大 海 終 須 納 細 流。
cim san bit girn coong mang fur, taih hoir zung si nahp seh liuu.

惜 花 須 檢 點 ,愛 月 不 梳 頭。
siak fa si giarm diarm, oih ngieht but so tiuu.

大 抵 選 他 肌 骨 好 ,不 傳 脂 粉 也 風 流。
taih dair siern ta gi gut haur, but coon zi furn ya fung liuu.

受 恩 深 處 宜 先 退 ,得 意 濃 時 便 可 休。
su en cim cuu ngii sien tuih, det yih ngiuung sii piehn kor hiu.

莫 待 是 非 來 入 耳 ,從 前 恩 愛 反 為 仇。
mohk toih sih fui loii ngihp ngir, ciuung cieen en oih farn vuii suu.

留 得 五 湖 明 月 在 ,不 愁 無 處 下 金 鉤。
liuu det ngr fuu miin ngieht coi, but siuu vuu cuu ha gim giu .

休 別 有 魚 處 ,莫 戀 淺 灘 頭。
hiu pieht yiu nng cuu, mohk liehn ciern tan tiuu.

去 時 終 須 去 ,再 三 留 不 住。
hih sii zung si hih, zaih sam liuu but cuh.

忍 一 句 ,息 一 怒 ,饒 一 著 ,退 一 步。
ngiun yit gih, sit yit nuh, ngiauu yit zok, tuih yit puh.

三 十 不 豪 ,四 十 不 富 ,五 十 將 來 尋 死 路。
sam sihp but hauu, sih sihp but fuh, ngr sihp ziong loii ciim sir luh.

生 不 認 魂 ,死 不 認 屍。
sang but ngihn fuun, sir but ngihn si.

父 母 恩 深 終 有 別 ,夫 妻 義 重 也 分 離。
fuh mu en cim zung yiu pieht, fu ci ngih cung ya fun lii.

Page 4a.

人 生 似 鳥 同 林 宿 ,大 限 來 時 各 自 飛。
ngiin sang cih ngiau tuung liim siuk, taih hahn loii sii gok cii fui.

人 善 被 人 欺 ,馬 善 被 人 騎。
ngiin siehn pi ngiin ki, ma siehn pi ngiin kii.

人 無 橫 財 不 富 ,馬 無 野 草 不 肥。
ngiin vuu vaang coii but fuh, ma vuu ya caur but fuii.

人 惡 人 怕 天 不 怕 ,人 善 人 欺 天 不 欺。
ngiin ok ngiin pah tien but pah, ngiin siehn ngiin ki tien but ki.

善 惡 到 頭 終 有 報 ,只 爭 來 早 與 來 遲。
siehn ok dauh tiuu zung yiu bauh, zit zang loii zaur yi loii cii.

黃 河 尚 有 澄 清 日 ,豈 可 人 無 得 運 時。
voong hoo sohng yiu caang cin ngit, kir kor ngiin vuu det yuhn sii.

得 寵 思 辱 ,安 居 慮 危。
det curng su yuhk, on gi lih nguii.

念 念 有 如 臨 敵 日 ,心 心 常 似 過 橋 時。
ngiahm ngiahm yiuu yii liim tiht ngit, sim sim soong cih guoh kiauu sii.

英 雄 行 險 道 ,富 貴 似 花 枝。
yin hiuung haang hiarm tauh, fuh guih cih fa gi.

人 情 莫 道 春 光 好 ,只 怕 秋 來 有 冷 時。
ngiin ciin mohk tauh cun gong haur, zit pah ciu loii yiu lang sii.

送 君 千 里 ,終 須 一 別。
suhng giun cien li, zung si yit pieht.

但 將 冷 眼 看 螃 蟹 ,看 你 橫 行 到 幾 時。
tahn jiong lang ngarn kohn poong hair, kohn ngii vaang haang dauh git sii.

見 事 莫 說 ,問 事 不 知。
giehn suh mohk sot, muhn suh but di.

閒 事 休 管 ,無 事 早 歸。
haan suh hiu gorn, vuu suh zaur gui.

假 緞 染 就 真 紅 色 ,也 被 旁 人 說 是 非。
gar tohn ngiahm ciuh zin fuung set, ya pi poong ngiin sot sih fui.

善 事 可 作 ,惡 事 莫 為。
siehn suh kor zok, ok suh mohk vuii.

許 人 一 物 ,千 金 不 移。
hir ngii yit vuht, cien gim but yii.

龍 生 龍 子 ,虎 生 豹 兒。
liuung sang liuung zur, fur sang bauh yii.

龍 游 淺 水 遭 蝦 戲 ,虎 落 平 陽 被 犬 欺。
liuung yiuu ciern sui zau haa hih, fur lohk piin yoong pi kiern ki.

一 舉 首 登 龍 虎 榜 ,十 年 身 到 鳳 凰 池。
yit gir sur den liuung fur borng, sihp ngieen sin dauh fuhng foong cii.

十 年 窗 下 無 人 問 ,一 舉 成 名 天 下 知。
sihp ngieen cung ha vuu ngiin muhn, yit gir saang miaang tian ha di.

酒 債 尋 常 行 處 有 ,人 生 七 十 古 來 稀。
ziur zaih ciim soong haang cuu yiu, ngiin sang cit sihp gur loii hi.

養 兒 待 老 ,積 穀 防 饑。
yoong yii toih laur, ziht guk foong gi.

雞 豚 狗 彘 之 畜 ,無 失 其 時。
gai tuun giur cur zu kiuk, vuu sit kii sii.

數 口 之 家 ,可 以 無 饑 矣。
suh hiur zu ga, kor yi vuu gi yi

常 將 有 日 思 無 日 ,莫 把 無 時 當 有 時。
soong jiong yiu ngit su vuu ngit, mohk bar vuu sii duh yu sii.

Page 4b.

時 來 風 送 滕 王 閣 ,運 去 雷 轟 薦 福 碑。
sii loii fung suhng teen voong gok, yuhn hih luii vaang ziehn fuk bui.

入 門 休 問 榮 枯 事 ,觀 看 容 顏 便 得 知。
ngihp muun hiu muhn yiin gur suh, gon kohn yuung ngaan piehn det di.

官 清 書 吏 瘦 ,神 靈 廟 祝 肥。
gon cin su lih siuh, siin liaang miauh zuk fuii.

息 卻 雷 霆 之 怒 ,罷 卻 虎 狼 之 威。
sit kiok luii tiin zu nuh, pah kiok fur loong zu vui.

饒 人 算 之 本 ,輸 人 莫 之 機。
ngiauu ngiin sohn zu burn, su ngiin mohk zu gi.

好 言 難 得 ,惡 語 易 施。
haur ngieen naan det, ok ngi yih si.

一 言 既 出 ,駟 馬 難 追。
yit ngieen gih cut, sih ma naan zui.

道 吾 好 者 是 吾 賊 ,道 吾 惡 者 是 吾 師。
tauh nga haur zar sih nga ceht, tauh nga ok zar sih nga su.

路 逢 險 處 須 當 避 ,不 是 才 人 莫 獻 詩。
luh fuung hiarm cuu si dong pit, but sih coii ngiin mohk hiehn si.

三 人 同 行 ,必 有 我 師 焉,
sam ngiin tuung haang, bit yiu ngo su yen,

擇 其 善 者 而 從 之 ,其 不 善 者 而 改 之。
cahk kii siehn zar yii ciuung zu, kii but siehn zar yii goir zu.

少 時 不 努 力 ,老 大 徒 悲 傷。
saur sii but nuh liht, laur taih tuu bui song.

人 有 善 願 ,天 必 佑 之。
ngiin yiu siehn ngiehn, tien bit yiuh zu.

莫 喫 卯 時 酒 ,昏 昏 醉 到 酉。
mohk kiet mau sii ziur, fun fun zuih dauh yiu.

莫 罵 酉 時 妻 ,一 夜 受 孤 悽。
mohk mah yiu sii ci, yit yah su gu ci.

種 麻 得 麻 ,種 豆 得 豆。
zuhng maa det maa, zuhng tiuh det tiuh.

天 眼 恢 恢 ,疏 而 不 漏。
tien ngarn kui kui, so yii but liuh.

見 官 莫 向 前 ,做 客 莫 在 後。
giehn goon mohk hiohng cieen, tsoh hak mohk caih hiuh.

寧 添 一 斗 ,莫 添 一 口。
niin tiam yit diur, mohk tiam yit hiur.

螳 螂 捕 蟬 ,豈 知 黃 雀 在 後。
toong loong pur saam, kir di voong ziok cai hiuh.

不 求 金 玉 重 重 貴 ,但 願 兒 孫 箇 箇 賢。
but kiuu gim ngiuhk cung cung guih, tahn ngiehn yii sun gor gor hieen.

一 日 夫 妻 ,百 世 姻 緣。
yit ngit fu ci, bak sih yin yeen.

百 世 修 來 同 船 渡 ,千 世 修 來 共 枕 眠。
bak sih siu loii tuung soon tuh, cien sih siu loii kiuhng zirm miin.

殺 人 一 萬 ,自 損 三 千。
sat ngiin yit mahn, cii surn sam cien.

傷 人 一 語 ,利 如 刀 割。
song ngiin yit ngi, but yii dau got.

枯 木 逢 春 猶 再 發 ,人 無 兩 度 再 少 年。
gur muk fuung cun yiuu zaih fat, ngiin vuu liorng tuh zaih sauh ngieen.

Page 5a.

未 晚 先 投 宿 ,雞 鳴 早 看 天。
maht man sien tauu siuk, gai yin zaur kohn tien.

將 相 胸 前 堪 走 馬 ,公 候 肚 裏 好 撐 船。
ziong siohng hiung cieen kam ziur ma, gung hiuh dur luih hauh ziorng soon.

富 人 思 來 年 ,窮 人 思 眼 前。
fuh ngiin su loii ngieen, kiuung ngiin su ngarn cieen.

世 上 若 要 人 情 好 ,賒 去 物 件 莫 取 錢。
sih sohng yohk yauh ngiin ciin haur, za hih vuht kiehn mohk cir cieen.

死 生 由 命 ,富 貴 在 天。
sir sang yiuu miahng, fuh guih coi tien.

擊 石 原 有 火 ,不 擊 乃 無 煙。
git sahk ngieen yiu for, but git nai vuu yen.

為 學 始 知 道 ,不 學 亦 徒 然。
vuii hohk cir di tauh, but hok cak tuu yeen.

莫 笑 他 人 老 ,終 須 還 到 老。
mohk siauh ta ngiin laur, zung si haan dauh laur.

但 能 依 本 分 ,終 須 無 煩 惱。
tahn neen yi burn fuhn, zung si vuu faan naur.

君 子 愛 財 ,取 之 有 道。
giun zur oih coii, cir zur yiu tauh.

貞 婦 愛 色 ,納 之 以 禮。
zin fuh oih siet, nahp zu yii li.

善 有 善 報 ,惡 有 惡 報。
siehn yiu siehn bauh, ok yiu ok bauh.

不 是 不 報 ,日 子 未 到。
but sih but bauh, ngit zur vuih dauh.

人 而 無 信 ,不 知 其 可 也。
ngiin yii vuu sihn, but di kii kor ya.

一 人 道 好 ,千 人 傳 實。
yit ngiin tauh haur, cien ngiin coon siht.

凡 事 要 好 ,須 問 三 老。
faam suh yauh haur, si muhn sam laur.

若 爭 小 可 ,便 失 大 道。
yohk zahng siaur kor, piehn sit taih tauh.

年 年 防 饑 ,夜 夜 防 盜。
ngieen ngieen foong gi, yah yah fong tauh.

學 者 如 禾 如 稻 ,不 學 者 如 蒿 如 草。
hohk zar yii voo yii tauh, but hohk zar yii gau yii caur.

遇 飲 酒 時 須 飲 酒 ,得 高 歌 處 且 高 歌。
ngih yirm ziur sii si yirm ziur, det gau go cuu ciar gau go.

因 風 吹 火 ,用 力 不 多。
yin fung cui for, yuhng liht but do.

不 因 漁 父 引 ,怎 得 見 波 濤。
but yin nng fuh yin, zerm det giehn bo tauu.

無 求 到 處 人 情 好 ,不 飲 從 他 酒 價 高。
vuu kiuu dauh cuu ngiin ciin haur, but yirm ciuung ta ziur gah gau.

知 事 少 時 煩 惱 少 ,識 人 多 處 是 非 多。
di sur sauh sii faan naur saur, sit ngiin do cuu sih fui do.

入 山 不 怕 傷 人 虎 ,只 怕 人 情 兩 面 刀。
ngihp san but pah song ngiin fur, zit pah ngiin ciin liorng miehn dau.

強 中 更 有 強 中 手 ,惡 人 須 用 惡 人 磨。
kioong zung garng yiu kioong zung sur, ok ngiin si yuhng ok ngiin moo.

會 使 不 在 家 豪 富 ,風 流 不 用 著 衣 多。
voih sur but coi ga hauu fuh, fung liuu but yuhng zok yi do.

光 陰 似 箭 ,日 月 如 梭。
gong yim cih ziehn, ngit ngieht yii so.

Page 5b.

天 時 不 如 地 利 ,地 利 不 如 人 和。
tien sii but yii tih lih, tih lih but yii ngiin foo.

黃 金 未 為 貴 ,安 樂 值 錢 多。
voong gim vuih vuii guih, on lohk ciht cieen do.

世 上 萬 般 皆 下 品 ,思 量 惟 有 讀 書 高。
sih sohng vahn ban gai ha pirn, su lioong vuii yiu tuhk su gau.

世 間 好 語 書 說 盡 ,天 下 名 山 僧 占 多。
sih gan haur ngi suh sot cihn, tien ha miaang san sen zam do.

為 善 最 樂 ,為 惡 難 逃。
vuii siehn zuih lohk, vuii ok naan tauu.

羊 有 跪 乳 之 恩 ,鴉 有 反 哺 之 義。
yoong yiu kuir yui zu en, a yiu farn pur zu ng ih.

你 急 他 未 急 ,人 閒 心 不 閒。
ngii gip ta vuih gip, ngiin haan sim but haan.

隱 惡 揚 善 ,執 其 兩 端。
yirn ok yoong siehn, zip kii liorng dohn.

妻 賢 夫 禍 少 ,子 孝 父 心 寬。
qi hieen fu foh saur, zur hauh fuh sim kon.

既 墜 釜 甑 ,反 顧 無 益。
gih cuih bur zehn, farn guh vuu yit.

翻 覆 之 水 ,收 之 實 難。
fan fuk zu suir, su zu siht naan.

人 生 知 足 何 時 足 ,人 老 偷 閒 且 是 閒。
ngiin sang di ziuk hoo sii ziuk, ngiin laur tiu haan qiar sih haan.

但 有 綠 楊 堪 擊 馬 ,處 處 有 路 透 長 安。
tahn yiu liuhk yoong kam git ma, cuu cuu yiu luh tiuh coong on.

見 者 易 ,學 者 難。
giehn zar yih, hohk zar naan.

莫 將 容 易 得 ,便 作 等 閒 看。
mohk ziong yuung yih det, piehn zok den haan kohn.

用 心 計 較 般 般 錯 ,退 步 思 量 事 事 難。
yuhng sim geh gauh ban ban coh, tuih puh su lioong suh suh naan.

道 路 各 別 ,養 家 一 般。
tauh luh gok pieht, yong ga yit ban.

從 儉 入 奢 易 ,從 奢 入 儉 難。
ciuung kiahm ngihp ca yi, ciuung ca ngihp kiahm naan.

知 音 說 與 知 音 聽 ,不 是 知 音 莫 與 彈。
di yim sot yi di yim tahng, but sih di yim mohk yi taan.

點 石 化 為 金 ,人 心 猶 未 足。
diarm sahk fah vuii gim, ngiin sim yiuu vuih ziuk.

信 了 肚 ,賣 了 無。
sihn liaur dur, maih liaur maur.

他 人 睍 睍 ,不 涉 你 目。
ta ngiin hiehn hiehn, but siap nii muk.

他 人 碌 碌 ,不 涉 你 足。
ta ngiin luk luk, but siap nii ziuk

誰 人 不 愛 子 孫 賢 ,誰 人 不 愛 千 鐘 粟。
suii ngiin but oih zur sun hieen, suih ngiin but oih cien zung siuk.

莫 把 真 心 空 計 較 ,五 行 不 是 這 題 目。
mohk bar zin sim kung geh gauh, ngr haang but sih zer tii muk.

與 人 不 和 ,勸 人 養 鵝。
yi ngiin but foo, kiehn ngiin yong ngoo.

與 人 不 睦 ,勸 人 架 屋。
yi ngiin but muhk, kiehn ngiin gah vuk

Page 6a.

但 行 好 事 ,莫 問 前 程。
tahn haang haur suh, mohk muhn cieen ciin.

河 狹 水 急 ,人 急 計 生。
hoo hahp suir gip, ngiin gip geh sang.

明 知 山 有 虎 ,莫 向 虎 山 行。
miin di san yiu fur, mohk hiohng fur san haang.

路 不 行 不 到 ,事 不 為 不 成。
luh but haang but dauh, suh but vuih but saang.

人 不 勸 不 善 ,鐘 不 打 不 嗚。
ngiin but kiehn but siehn, zung but dar but miin.

無 錢 方 斷 酒 ,臨 老 始 看 經。
vuu cieen fong ton ziur, liim laur cir kohn gin.

點 塔 七 層 ,不 如 暗 處 一 燈。
diarm tap cit cieen, but yii ahm cuu yit den.

萬 事 勸 人 休 瞞 昧 ,舉 頭 三 尺 有 神 明。
vahn suh kiehn ngiin hiu maan muih, gir tiuu sam cak yiu siin miin.

但 存 方 寸 土 ,留 與 子 孫 耕。
tahn suun fong cuhn tur, liuu yi zur sun gang.

滅 卻 心 頭 火 ,剔 起 佛 前 燈。
miet kiok sim tiuu for, tiht hih fuht cieen den.

惺 惺 常 不 足 ,懵 懵 作 公 卿。
sen sen soong but ziuk, murng murng zok gung kin.

眾 星 朗 朗 ,不 如 孤 月 獨 明。
zuhng sin loong loong, but yii gu ngieht tuhk miin.

兄 弟 相 害 ,不 如 自 生。
hiong tih siong hoih, but yii cii sang.

合 理 可 作 ,小 利 莫 爭。
hahp li kor zok, siaur lih mohk zang.

牡 丹 花 好 空 入 目 ,棗 花 須 小 結 實 成。
tuh dan fa haur kung ngihp muk, zaur fa si siaur giet siht saang.

欺 老 莫 欺 少 ,欺 人 心 不 明。
ki laur mohk ki sauh, ki ngiin sim but miin.

守 分 耕 鋤 收 地 利 ,他 時 飽 暖 謝 蒼 天。
sur fun gang coo su tih li, ta sii baur non ciah cong tien.

得 忍 且 忍 ,得 耐 且 耐。
det ngiun qiar ngiun, det naih qiar naih.

不 忍 不 耐 ,小 事 成 大。
but ngiuun but naih, siaur suh saang taih.

相 論 逞 英 雄 ,家 計 漸 漸 退。
siong luun cirn yin hiuung, ga geh ciahm ciahm tuih.

賢 婦 令 夫 貴 ,惡 婦 令 夫 敗。
hieen fuh lihn fu guih, ok fuh lihn fu paih.

一 人 有 慶 ,兆 民 感 賴。
yit ngiin yiu kihn, cauh miin garm laih.

人 老 心 未 老 ,人 窮 志 莫 窮。
ngiin laur sim vuih laur, ngiin kiuung zih mohk kiuung.

人 無 千 日 好 ,花 無 百 日 紅。
ngiin vuu cien ngit haur, fa vuu bak ngit fuung.

殺 人 可 恕 ,情 理 難 容。
sat ngiin kor suh, ciin li naan yuung.

乍 富 不 如 新 受 用 ,乍 貧 難 改 舊 家 風。
zah fuh but yii sin su yuhng, zah piin naan goir kiuh ga fung.

座 上 客 常 滿 ,樽 中 酒 不 空。
coh sohng hak soong man, zun zung ziur but kung.

屋 漏 更 遭 連 年 雨 ,行 船 又 遇 頂 頭 風。
vuk liuh garng zau lieen ngieen yir, haang soon yiur ngih dirn tiuu fung.

Page 6b.

筍 因 落 籜 方 成 竹 ,魚 為 奔 波 始 化 龍。
surn yin lohk tohk fong saang zuk, nng vuii bun bo cir fah liuung.

記 得 少 年 騎 竹 馬 ,看 看 又 是 白 頭 翁。
gih det sauh ngieen kii zuk ma, kohn kohn yiur sih pahk tiuu vung

禮 義 生 於 富 足 ,盜 賊 出 於 貧 窮。
li ngih sang yi fuh zuk, tauh ceht cut yi piin kiuung.

天 上 眾 星 皆 拱 北 ,世 間 無 水 不 朝 東。
tien sohng zuhng sin gai giurng biet, sih gan vuu suir but cauu dung.

君 子 安 貧 ,達 人 知 命。
giun zur on piin, taht ngiin di miahng.

忠 言 逆 耳 利 於 行 ,良 藥 苦 口 利 於 病。
zung ngieen ngiahk ngir lih yi haang, lioong yohk kur hiur lih yi piahng.

順 天 者 存 ,逆 天 者 亡。
suhn tien zar suun, ngiahk tien zar moong.

人 為 財 死 ,鳥 為 食 亡。
ngiin vuii coii sir, ngiau vuii siht moong.

夫 妻 相 合 好 ,琴 瑟 與 笙 簧。
fu ci siong hahp haur, kiim sit yi sang voong.

有 兒 貧 不 久 ,無 子 富 不 長。
yiu yii piin but giur, vuu zur fuh but coong.

善 必 壽 老 ,惡 必 早 亡。
siehn bit suh laur, ok bit zaur moong.

爽 口 食 多 偏 作 藥 ,快 心 事 過 恐 生 殃。
sorng hiur siht do pien zok yohk, kaih sim suh goh kiurng sang yong.

富 貴 定 要 安 本 分 ,貧 窮 不 必 枉 思 量。
fuh guih tihn yau on burn fuhn, piin kiuung but bit vorng su lioong.

畫 水 無 風 空 作 浪 ,繡 花 雖 好 不 聞 香。
vahk suir vuu fung kung zok lohng, siu fa sui haur but vuun hiong.

貪 他 一 斗 米 ,失 卻 半 年 糧。
tam ta yit diur mir, sit kiok bahn ngieen lioong.

爭 他 一 腳 豚 ,返 失 一 肘 羊。
zang ta yit giok tuun, farn sit yit ziur yoong.

龍 歸 晚 洞 雲 猶濕,麝過春山草木香。
liuung gui man tuhng yuun yiuu sip, sah goh cun san caur muk hiong.

平 生 只 會 量 人 短 ,何 不 回 頭 把 自 量。
piin sang zit voih lioong ngiin dorn, hoo but fuii tiuu bar cii lioong.

見 善 如 不 及 ,見 惡 如 探 湯。
giehn siehn yii but kihp, giehn ok yii tam tong.

人 貧 志 短 ,馬 瘦 毛 長。
ngiin tam zih dorn, ma siuh mau coong.

自 家 心 裡 急 ,他 人 未 知 忙。
cii ga sim li gip,ta ngiin vuih di moong.

貧 無 達 士 將 金 贈 ,病 有 高 人 說 藥 方。
piin vuu taht suh jiong giim zehn, piahng yiu gau ngiin sot yohk fong.

觸 來 莫 與 說 ,事 過 心 清 涼。
cuk loii mohk yi sot, suh goh sim cin lioong.

秋 至 滿 山 多 秀 色 ,春 來 無 處 不 花 香。
ciu zih man san do siuh siet, cun loii vuu cuu but fa hiong.

凡 人 不 可 貌 相 ,海 水 不 可 斗 量。
faam ngiin but kor mauh siong, hoir suir but kor diur lioong.

Page 7a.

清 清 之 水 ,為 土 所 防。
cin cin zu suir, vuii tur sor foong.

濟 濟 之 士 ,為 酒 所 傷。
cer cer zu suh, vuii ziur sor song.

蒿 草 之 下 ,或 有 蘭 香。
haur caur zuu ha, feht yiu laan hiong.

茅 茨 之 屋 ,或 有 賢 良。
mauu ci zu vuk, feht yiu hiehn lioong.

無 限 朱 門 生 餓 殍 ,几 多 白 屋 出 卿。
vuu hahn zu muun san ngoh piauu, yir do pahk vuk cut kin.

醉 後 乾 坤 大 ,壺 中 日 月 長。
zuih hiuh kieen kun taih, fuu zung ngit ngieht coong.

萬 事 省 已 定 ,浮 生 空 白 茫。
vahn suh siern yir tihn, fiuu sang kung pahk moong.

千 里 送 毫 毛 ,寄 物 不 寄 失。
cien li suhng hauu mau, gih vuht but gih sit.

一 人 傳 虛 ,百 人 傳 實。
yit ngiin coon hi, bak ngiin coon sit.

世 事 明 如 鏡 ,前 程 暗 似 漆。
sih suh miin yii giahng, cieen ciin ahm cih cid

光 陰 黃 金 難 買 ,一 世 如 駒 過 隙。
gong yim voong gim naan mai, yit seh yii ki goh hihp.

良 田 萬 頃 ,日 食 一 升。
lioong tieen vahn kern, ngit siht yit sin.

大 廈 千 間 ,夜 眠 八 尺。
taih hah cien gan, yah miin bat cak.

千 萬 經 典 ,孝 義 為 先。
cien vahn gin diern, hauh ngih vuii sien.

一 字 入 公 門 ,九 牛 拖 不 出。
yit suh ngihp gung muun, giur ngiuu to but cut.

衙 門 八 字 開 ,有 理 無 錢 莫 進 來。
ngaa muun bat suh hoi, yiu li vuu cieen mohk zihn loii

富 從 升 合 起 ,貧 因 不 算 來。
fuh ciuung sin hahp hir, piin yin but sohn loii.

家 中 無 才 子 ,官 從 何 處 來。
ga zung vuu coii zur, gong ciuung hoo cuu loii.

萬 事 不 由 人 計 較 ,一 生 都 是 命 安 排。
vahn suh but yiuu ngiin geh gauh, yit sang du heh miahng on paii.

急 行 慢 行 ,前 程 只 有 多 少 路。
gip haang mahn haang, cieen ciin zit yiu do saur luh.

人 間 私 語 ,天 聞 若 雷。
ngiin gan su ngi, tien vuun yok luii.

暗 室 虧 心 ,神 目 如 電。
ahm sit kui sim, siin muk yii tiehn.

一 毫 之 惡 ,勸 人 莫 作。
yit hauu zu ok, kiehn ngiin mohk zok.

一 毫 之 善 ,與 人 方 便。
yit hauu zu siehn, yi ngiin fong piehn.

虧 人 是 禍 ,饒 人 是 福。
kui ngiin sih foh, ngiauu ngiin sih fuk.

天 眼 恢 恢 ,報 應 甚 速。
tien ngan kui kui, bauh ngihn sihm suk.

聖 賢 言 語 ,神 欽 鬼 伏。
sihn hieen ngieen ngi, siin kim guir puhk

人 各 有 心 ,心 各 有 見。
ngiin gok yiu sim, sim gok yiu giehn.

口 說 不 如 身 逢 ,耳 聞 不 如 目 見。
hiur sot but yii sin fuung, ngir vuun but yii muk giehn.

養 軍 千 日 ,用 在 一 朝。
yong giun cien ngit, yuhng coi yit zau.

國 清 才 子 貴 ,家 富 小 兒 驕。
gok cin coii zur guih, ga fuh siaur yii giau.

Page 7b.

利 刀 割 體 痕 易 合 ,惡 語 傷 人 恨 不 消。
lih dau got tir heen yih hahp, ok ngi song ngiin hehn but siau.

公 道 世 間 惟 白 髮 ,貴 人 頭 上 不 曾 饒。
gung tauh sih gan vuii pahk fat, Aguih ngiin tiuu sohng but zen ngiauu

有 錢 堪 出 眾 ,無 衣 懶 出 門。
yi cieen kam cut zuhng, vuu yi lan cut muun.

為 官 須 作 相 ,及 第 必 爭 先。
vuii gon si zok xiong, kihp tih bit zang sien.

苗 從 地 發 ,樹 向 枝 分。
miauu ciuung tih fat, suh hiohng gi fun.

父 子 和 而 家 不 退 ,兄 弟 和 而 家 不 分。
fuh zur foo yii ga but tuih, hiong tih foo yii ga but fun.

官 有 正 條 ,民 有 和 約。
gon yiu zihn tiauu, miin yiu foo yok.

閒 時 不 燒 香 ,急 時 抱 佛 腳。
haan sii but sau hiong, gip sii pau fuht giok.

幸 生 太 平 無 事 日 ,恐 逢 年 老 不 多 時。
hehn sang taih piin vuu suh ngit, kurng fuung ngieen laur but do sii

國 亂 思 良 將 ,家 貧 思 賢 妻。
gok lohn su lioong ziong, ga piin su hieen ci.

池 塘 積 水 須 防 旱 ,田 地 勤 耕 足 養 家。
cii toong zit suir si foong hon, tieen tih kiuun gang ziuk yong ga.

根 深 不 怕 風 搖 動 ,樹 正 無 愁 月 影 斜。
gin cim but pah fung yauu tung, suh zihn vuu siuu ngieht yarng ciaa.

奉 勸 君 子 ,各 宜 守 己。
fuhng kiehn giuun zur, gok ngii sur gir.

只 此 程 式 ,萬 無 一 失。
zit cir ciin sit, vahn vuu yit sit.

About daylightstar

Passing on the Hakka language to all comers and eager learners.
This entry was posted in Hakka. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s