Great Great Grandparents and Great Grandparents

There was a query about what to call the parents of our grandparents in Hakka, and due to the traditional Tong² (paternal) and Biau³ (maternal) lineages, we find three basic branches in male lineages, the Tong² lineage (in green below), father’s mother’s lineage (in turquoise), and mother’s lineage (in yellow).

By taking the titles that one’s parents use to address their grandparents, then there are two forms of address for great grandparents:
great grandfather [1 阿公太 a¹ gung¹ tai⁴]  and great grandmother [2 阿婆太 a¹ po² tai⁴]  who are our male lineage ancestors, and then

great grandfathers  [3 , 4 , 5 姐公太 zia³ gung¹ tai⁴]  and great grandmothers [姐婆太 zia³ po² tai⁴]  from the female lineages of grandmother and mother’s side of the family.

The general term 阿太 a¹ tai⁴  may be used to refer to any relative in the same generation.

The 16 ancestors above, their parents, are generally refered to 白太 pak⁶ tai⁴ : great great grandparent.

great-grandparents

Posted in Hakka | 1 Comment

Colours

Here are a list of basic colour names in Hakka, and rough corresponding shade of colour. Although we have named purple and violet as the same, you should also be wary of the fact that certain colour names incorporate a vast breadth of colour difference. For instance, the word for yellow ( vong2 )( set5 ) can incorporate colours from golden yellow to the palest of yellows to brown. Moreover, the word for turquoise ( ciang1 )( set5 ) contains shade from vibrant greens to bluey greens and so on.

Red
( fung2 )
( set5 )
Orange
( cang2 )
( set5 )
Yellow
( vong2 )
( set5 )
Green
( luk6 )
( set5 )
Blue
( lam2 )
( set5 )
Indigo
( ten4 )
( lam2 )
( set5 )
Purple
( zu3 )
( set5 )
Black
( vu1 )
( set5 )
/(   )
( het5 )
( set5 )
Grey
( foi1 )
( set5 )
Silver
( ngiun2 )
( set5 )
White
( pak6 )
( set5 )
Gold
( gim1 )
( set5 )
Bronze
( gu3 )
( tung2 )
( set5 )
Brown
( zu1 )
( gon1 )
( set5 )
Turquoise
( ciang1 )
( set5 )
Violet
( zu3 )
( set5 )
Pink
( fun3 )
( fung2 )
( set5 )
Posted in Hakka | Leave a comment

Letters for various purposes

Below are list of characters, in no particular order that I find useful for copy and pasting, especially where there is no input available on the device or terminal I’m at, but need one or more of them.

a A ᴀ ᵃ ᵄ ᴬ ͣ ᶏ ɑ ɒ ᶐ ᵅ ᶛ ɐ ᴂ æ ᴁ ᵆ ᴭ
b B ʙ ᴃ ᴮ ᴯ ᵇ ᵬ ᶀ
c C ʗ ᴄ ᶜ ͤ ͨ ɕ ᶝ
d D ᴅ ᴰ ᵈ ͩ ᵭ ᶁ ᶑ ȡ ð ᴆ ᶞ ʣ ʤ ʥ
e E Ə ǝ ɘ ə ɚ ɞ ᴇ ᴈ ᴱ ᴲ ᵉ ᵊ ᶒ ᶕ Ɛ ɛ ɜ ɝ ᵋ ᵌ ᶓ ᶔ ᶟ
f F ᵮ ɟ ʩ ᶂ ᶠ ᶡ
g G ɢ ʛ ᴳ ᵍ ᵷ ᶃ ᶢ
h H ɦ ʜ ᴴ ʰ ʱ ͪ ᵸ
i I ɨ ᴉ ᵢ ͥ ᵎ ᶤ ɪ ı ɩ ᴵ ᶥ ᶦ ᶧ ᵻ ᵼ ᶖ
j J ʝ ᴊ ʲ ᴶ ᶨ
k K ĸ ᴋ ʞ ᴷ ᵏ ᶄ
l L ł ȴ ɫ ɬ ɭ ʟ ᴌ ˡ ᴸ ᶅ ᶩ ᶪ ᶫ ɮ ʪ ʫ
m M ᴍ ᴹ ᵐ ͫ ᵯ ᶆ ɱ ᶬ
n ᵰ nj N ɴ ᴎ ᴺ ᶰ ᴻ ŋ ᶇ ƞ ȵ ɲ ɳ ᵑ ᶮ ᶯ
o O ᴏ ᴑ ᴼ ᵒ ͦ ø ø ᴓ ɵ Ɵ ʘ ᶿ ᶱ œ ɶ ᴔ ɷ ʚ ᴕ ᴽ ᴖ ᴗ ᵔ ᵕ ɔ ᴐ ᴒ ᶗ ᵓ
p P ᴘ ᴾ ᵖ ᵱ ᵽ ᶈ ɸ ᶲ
q Q ʠ Ɂ ɂ ʔ ʕ ʖ ʡ ʢ ˤ ˀ ˁ
r R ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ſ ɾ ɿ ʀ ʁ ᴙ ᴚ ᴿ ʳ ʴ ʵ ͬ ʶ ᵣ ᵲ ᵳ ᶉ
s S ʂ ᵴ ᶊ ˢ ᶳ ʃ ʄ ʆ ᶋ ᶘ ʅ ᶴ
t T ȶ ʇ ʈ ᴛ ᵀ ᵗ ͭ ᶵ ᵵ ʦ ʧ ʨ ᵺ
ᴜ ᵘ ᵁ ᶸ ͧ ʉ ᵾ ᶶ ᶙ ʊ ᵿ ᶷ ᴝ ᴞ ᴟ ᵙ ᵤ ᵫ
v V ᴠ ᵥ ᵛ ͮ ᶌ ʋ ᶹ ʌ ᶺ Ɣ ɣ ɤ ᴥ ᵜ
w W w ᴡ ᵂ ʷ ʬ ʍ ɯ ɰ ᶭ ᵚ
x X ˟ ˣ ͯ ᶍ
y Y ʏ ʸ ˠ ʎ ɥ ʮ ʯ ᶣ
z Z Ʒ ʐ ʑ ʒ ʓ ᴢ ᴣ ᵶ ᵹ ᶎ ᶚ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ

ʭ ʹ ʺ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˂ ˃ ˄ ˅ ˆ ˇ ˈ ˉ ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ ː
ˑ ˒ ˓ ˔ ˕ ˖ ˗ ˘ ˙ ˚ ˛ ˜ ˝ ˞ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ ˭ ˮ ˯ ˰
˱ ˲ ˳ ˴ ˵ ˶ ˷ ˸ ˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾ ˿ ̀

́ ̂ ̃ ̄ ̅ ̆ ̇ ̈ ̉ ̊ ̋ ̌ ̍ ̎ ̏ ̐
̑ ̒ ̓ ̔ ̕ ̖ ̗ ̘ ̙ ̚ ̛ ̜ ̝ ̞ ̟ ̠
̡ ̢ ̣ ̤ ̥ ̦ ̧ ̨ ̩ ̪ ̫ ̬ ̭ ̮ ̯ ̰
̱ ̲ ̳ ̴ ̵ ̶ ̷ ̸ ̹ ̺ ̻ ̼ ̽ ̾ ̿ ̀
́ ͂ ̓ ̈́ ͅ ͆ ͇ ͈ ͉ ͊ ͋ ͌ ͍ ͎ ͏ ͐
͑ ͒ ͓ ͔ ͕ ͖ ͗ ͘ ͙ ͚ ͛ ͜ ͝ ͞ ͟ ͠
͡ ͢

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω
ᴤ ᴦ ᴧ ᴨ ᴩ ᴪ ᴫ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᵦ ᵧ ᵨ ᵩ ᵪ

᷀ ᷁ ᷂ ᷃ ᷄ ᷅ ᷆ ᷇ ᷈ ᷉ ᷊ ᷋ ᷌ ᷍
˥ ˦ ˧ ˨ ˩
Tone markers
꜀順 ꜁順 ꜂順 ꜃順 順꜄ 順꜅ 順꜆ 順꜇ 順ꜥ 順ꜣ 順Ꜣ 順Ꜥ順˓
ʾ 702 ʿ
˒ 722 ˓ 723
順꞉ 順˳

˥ ˦ ˧ ˨ ˩
꜒ ꜓ ꜔ ꜕ ꜖
꜈ ꜉ ꜊ ꜋ ꜌
꜍ ꜎ ꜏ ꜐ ꜑

A¹ A² A³ A⁴ A⁵ A⁶
A₁ A₂ A₃ A₄ A₅ A₆
A₃₃ A₁₁ A₃₁ A₅₃ A₃ A₅

iy ɨʉ ɯu
ɪʏ ʊ
eø ɘɵ ɤo
ᴇ ə
ɛœ ɜɞ ʌɔ
æ ɐ
aɶ ɑɒ

p pʰ b m f ʋ
t tʰ d n l
k kʰ g ŋ h
ʦ ʦʰ ʣ s
ʨ ʨʰ ʥ ɕ ʑ
ʧ ʧʰ ʤ ʃ ʒ
ȶ ȶʰ ȡ ȵ
ʈ ʈʰ ɖ ɳ ɲ ɭ
tʂ tʂʰ dʐ ʂ ʐ
Ø

aeɛiɪɔuɯɿᵘʲˀʒʓʔʕʖ ɸβƟð
þÞ

ɩʯʮɥ ɦ
c cʰ ɟ
ɣ
o¹ o² o³ o⁴ o⁵ o⁶ o₃₃o o₁₁ o₃₁ o₅₃ o₃ o₅ o₃₅ o₅₅

sip₅ ȵiɛn₁₁ mau₁₁ hi₅₃ kᵘɔ₅₃ ȵia₃₃ ʋuk₃ kʰa₃₃
ȵi₁₁ ju₁₁ mau₁₁ kᵘɔ₅₃ kᵘɔ₅₃ lɔi₁₁ jin₃₃ kᵘɔk₃?

a꜔꜔ min꜕꜕ hɛ꜒꜔ ŋa꜔꜔ lai꜒꜔ ʦu꜔꜔
a₃₃ min₁₁ hɛ₅₃ ŋa₃₃ lai₅₃ ʦu₃₃

kæt₃ kat₃ kɪt₃

aɛiɔuɯ æeɪoʌ ɒœɑə

iy ɯu
e o
ɛœ ə ʌɔ
æ
a ɑɒ

ɨʉ
ɪʏʊ
øɘɵɤ
ɜɞ
ɐ
ɶ

˩
˨
˧
˦
˥

33 ˧
11 ˩
31 ˧˩
53 ˥˧
3 ˧
5 ˥
35 ˧˥

Left digit (vertical column) = start of tone pitch
Right digit (horizontal rows) = end of tone pitch

1 ˩ 2 ˨ 3 ˧ 4 ˦ 5 ˥
1 ˩ 11 ˩˩ 12 ˩˨ 13 ˩˧ 14 ˩˦ 15 ˩˥
2 ˨ 21 ˨˩ 22 ˨˨ 23 ˨˧ 24 ˨˦ 25 ˨˥
3 ˧ 31 ˧˩ 32 ˧˨ 33 ˧˧ 34 ˧˦ 35 ˧˥
4 ˦ 41 ˦˩ 42 ˦˨ 43 ˦˧ 44 ˦˦ 45 ˦˥
5 ˥ 51 ˥˩ 52 ˥˨ 53 ˥˧ 54 ˥˦ 55 ˥˥

Low Level 11 ˩˩
Low Mid Level 22 ˨˨
Mid Level 33 ˧˧
High Mid Level 44 ˦˦
High Level 55 ˥˥

Low Rising 12 ˩˨ 13 ˩˧ 14 ˩˦ 15 ˩˥
Low Mid Rising 23 ˨˧ 24 ˨˦ 25 ˨˥
Mid Rising 34 ˧˦ 35 ˧˥
High Mid Rising 45 ˦˥

High Falling 51 ˥˩ 52 ˥˨ 53 ˥˧ 54 ˥˦
Mid High Falling 41 ˦˩ 42 ˦˨ 43 ˦˧
Mid Falling 31 ˧˩ 32 ˧˨
Low Mid Falling 21 ˨˩

More complex 213 ˨˩˧

Posted in Hakka | Leave a comment

增 廣 賢 文 Zehn Gorng Hieen Vuun

Here in its entirety is the work of pithy sayings and folk wisdom, a popular relic of the character learning primers from the past. Please refer to the romanisation scheme here and the subsequent reworking of the tone system for Hakka LooMaSuh. The bifolio spreads in the original text follows that found in the thicker version of the Tung Su/Tung Sihn 通書/通勝, a popular almanac that is easily available in the east, and can be found in larger asian supermarkets to buy.

古 訓 《 增 廣 賢 文 》
Gur Hiuhn 《Zehn Gorng Hieen Vuun》

Page 1a.

昔 時 賢 文 ,誨 語 諄 諄 ,
sit sii hieen vuun, fuih ngi zun zun

集 韻 增 文 ,多 見 多 聞。
sihp yuhn zehn vuun, do giehn do vuun

觀 今 宜 鑑 古, 無 古 不 成 今。
gon gim ngii gahm gur, mauu gur but saang gim

知 己 知 彼 ,將 心 比 心。
di gir di pir, ziong sim bir sim

酒 逢 知 己 飲 ,詩 向 會 人 吟。
ziur fuung di gir yirm, si hiohng voih ngiin ngiim

相 識 滿 天 下 ,知 心 能 幾 人。
siong sit man tien ha, di sim neen gir ngiin

相 逢 好 似 初 相 識 , 到 老 終 無 怨 恨 心。
siong fuung haur cih co siong sit, dauh laur zung mauu yehn hehn sim

近 水 知 魚 性 ,近 山 識 鳥 音。
kiun suir di nng sihn, kiuhn san sit ngiau yim

易 漲 易 退 山 溪 水 ,易 反 易 覆 小 人 心。
yih zohng yih tuih san hai suir, yih farn yih fuk siaur ngiin sim

運 去 金 成 鐵 ,時 來 鐵 似 金 ,
yuhn hih gim saang tiet, sii loii tiet cih gim

讀 書 須 用 意 ,一 字 值 千 金。
tuhk su si yuhng yih, yit suh ciht cien gim

逢 人 且 說 三 分 話 ,未 可 全 拋 一 片 心。
fuung ngiin ciar sot sam fun vah, vuih kor cieen pau yit piern sim

有 意 栽 花 花 不 發 ,無 心 插 柳 柳 成 陰。
yiu yih zai fa fa but fat, mauu sim cap liuu liuu saang yim

畫 虎 畫 皮 難 畫 骨 ,知 人 知 面 不 知 心。
vahk fur vahk pii naan vahk gut, di ngiin di miehn but di sim.

錢 財 如 糞 土 ,仁 義 值 千 金。
cieen coii yii buhn tur, yiin ngih ciht cien gim.

流 水 下 灘 非 有 意 ,白 雲 出 岫 本 無 心。
liuu siur ha tan fuih yiu yih, pahk yuun cut ciuh burn mauu sim.

當 時 若 不 登 高 望 ,誰 信 東 流 海 樣 深。
dohng sii yohk but den gau mohng, suii sihn dung liuu hoir yohng cim

路 遙 知 馬 力 ,事 久 見 人 心。
luh yaau di ma liht, suh giur giehn ngiin sim.

兩 人 一 般 心 ,有 錢 堪 買 金,
liorng ngiin yit ban sim, yiu cieen kam mai gim

一 人 一 般 心 ,無 錢 難 買 針。
yit ngiin yit ban sim, mauu cieen naan mai zim

相 見 易 得 好 ,久 住 難 為 人。
siong giehn yih det haur, giur cuh naan vuii ngiin.

馬 行 無 力 皆 因 瘦 ,人 不 風 流 只 為 貧。
ma haang mauu liht gai yin siuh, ngiin but fung liuu zit vuih piin.

Page 1b.

饒 人 不 是 癡 漢 ,癡 漢 不 會 饒 人。
ngiauu ngiin but sih ci hohn, ci hohn but voih ngiuu ngiin.

是 親 不 是 親 ,非 親 卻 是 親。
sih cin but sih cin, fuih cin kiok sih cin.

美 不 美 ,鄉 中 水 ,親 不 親 ,故 鄉 人。
mui but mui, hiong zung suir, cin but cin, guh hiong ngiin.

鶯 花 猶 怕 春 光 老 ,豈 可 教 人 枉 度 春。
yin fa yiuu pah cun gong laur, kir kor gau ngiin vorng tuh cun.

相 逢 不 飲 空 歸 去 ,洞 口 桃 花 也 笑 人。
siong fuung but yirm kung gui hih, tuhng hiur tauu fa ua siauh ngiin.

紅 粉 佳 人 休 使 老 ,風 流 浪 子 莫 教 貧。
fuung furn ga ngiin hiu pehn laur , fung liuu lohng zur mohk gau piin.

在 家 不 會 迎 賓 客 ,出 外 方 知 少 主 人。
coi ka but voih ngiaang bin hak, cut loii fong di saur zur ngiin.

黃 金 無 假 ,阿 魏 無 真。
voong gim vuu gar, a nguih vuu zin.

客 來 主 不 顧 ,應 恐 是 癡 人。
hak loii zur but guh, ngihn kurng sih ci ngiin.

貧 居 鬧 市 無 人 識 ,富 在 深 山 有 遠 親。
piin gi nauh sih vuu ngiin sit, fuh coi cim san yiu yern cin.

誰 人 背 後 無 人 說 ,那 個 人 前 不 說 人。
suii ngiin boih hou vuu ngiin sot, naih gor ngiin cieen but sot ngiin.

有 錢 道 真 語 ,無 錢 語 不 真。
yiu cieen tauh zin ngi, vuu cieen ngi but zin

不 信 但 看 筵 中 酒 ,杯 盃 先 勸 有 錢 人。
but sihn tahn kohn yeen zung ziur, bui bui sien kiehn yiu cieen ngiin

鬧 裡 有 錢 ,靜 處 安 身。
nauh li yiu cieen, ciahng cuu on sin.

來 如 風 雨 ,去 似 微 塵。
loii yii fung yir, hih cih mii ciin.

長 江 後 浪 推 前 浪 ,世 上 新 人 趲 舊 人。
coong gong hiuh lohng tui cieen lohng, sih sohng sin ngiin zarn kiuh ngiin.

近 水 樓 臺 先 得 月 ,向 陽 花 木 早 逢 春。
kiuun suir liuu toii sien det ngieht, hiohng yoong fa muk zaur fuung cun.

古 人 不 見 今 時 月 ,今 月 曾 經 照 古 人。
gur ngiin but giehn gim sii ngieht, gin ngieht ceen gin zauh gur ngiin.

先 到 為 君 ,後 到 為 臣。
sien dauh vuii giun, hiuh dauh vuii ciin.

莫 道 君 行 早 ,更 有 早 行 人。
mohk tauh giun haang zaur, garng yiu zaur haang ngiin.

莫 信 直 中 直 ,須 防 仁 不 仁。
mohk sihn ciht zung ciht, si foong yiin but yiin.

山 中 有 直 樹 ,世 上 無 直 人。
san zung yiu ciht suh, sih sohng vuu ciht ngiin.

自 恨 枝 無 葉 ,莫 怨 太 陽 偏。
cii hehn gi vuu yahp, mohk yehn taih yoong pien.

大 家 都 是 命 ,半 點 不 由 人。
taih ga du sih miahng, bahn diarm but yiuu ngiin.

Page 2a.

一 年 之 計 在 於 春 ,一 日 之 計 在 於 寅,
yit ngieen zu geh coi yi cun, yit ngit zu geh coi yi yiin,

一 家 之 計 在 於 和 ,一 生 之 計 在 於 勤。
yit ga zur geh coi yi foo, yit sang zu geh coi yi kiuun.

責 人 之 心 責 己 ,恕 己 之 心 恕 人。
zit ngiin zu sim zit gir, suh gir zu sim suh ngiin.

守 口 如 瓶 ,防 意 如 城。
sur hiur yii piin, foong yih yii saang.

寧 可 人 負 我 ,切 莫 我 負 人。
niin kor ngiin fuh ngo, cee mohk ngo fuh ngiin.

再 三 須 重 事 ,第 一 莫 欺 心。
zaih sam si cuung shuh, tih yi mohk ki sim.

虎 生 猶 可 近 ,人 熟 不 堪 親。
fur sang yiuu kor kiuun, ngiin suhk but kam cin.

來 說 是 非 者 ,便 是 是 非 人。
loii sot sih fui zar, pehn sih sih fui ngiin.

遠 水 難 救 近 火 ,遠 親 不 如 近 鄰。
yern suir naan giuh kiun for, yern cin but yii kiun liin.

有 茶 有 酒 多 兄 弟 ,急 難 何 曾 見 一 人。
yiu caa yiu ziur do hiung tih, gip naan hoo zen giehn yit ngiin.

人 情 似 紙 張 張 薄 ,世 事 如 棋 局 局 新。
ngiin ciin cih zir zong zong pohk, sih suh yii kii kiuhk kiuhk sin.

山 中 也 有 千 年 樹 ,世 上 難 逢 百 歲 人。
san zung ya yiu cien ngieen suh, sih sohng naan fuung bak soih ngiin.

力 微 休 負 重 ,言 輕 莫 勸 人。
liht mii hiu fuh cung, ngieen kiang mohk kiehn ngiin.

無 錢 休 入 眾 ,遭 難 莫 尋 親。
vuu cieen hiu ngihp zuhng, zau naan mohk ciim cin.

平 生 莫 作 皺 眉 事 ,世 上 應 無 切 齒 人。
piin sang mohk zok jiuh mii suh, sih sohng ngihn maur cee ci ngiin.

士 者 國 之 寶 ,儒 為 席 上 珍。
suh zar get zu baur, yii vuii ciht sohng zin.

若 要 斷 酒 法 ,醒 眼 看 醉 人。
yohk yau ton ziur fap, siarng ngarn kohn zuih ngiin.

求 人 須 求 英 雄 漢 ,濟 人 須 濟 急 時 無。
kiuu ngiin si kiuu yin hiuung hohn, cih ngiin si cih gip sii vuu.

渴 時 一 滴 如 甘 露 ,醉 後 添 杯 不 如 無。
hot sii yit diht yii gam luh, zuih hiuh tiam bui but yii vuu.

久 住 令 人 賤 ,頻 來 親 也 疏。
giur cuh lihn ngiin ciehn, piin loii cin ya so.

酒 中 不 語 真 君 子 ,財 上 分 明 大 丈 夫。
ziur zung but ngi zin giun zur, coii sohng fun miin taih cohng fu.

出 家 如 初 ,成 佛 有 餘。
cut ga yii co, saang fuht yiu yii.

積 金 千 兩 ,不 如 明 解 經 書。
zit gim cien liong, but yii miin gaih gin su

養 子 不 教 如 養 驢 ,養 女 不 教 如 養 豬。
yong zur but gau yii yong lii, yong ngr but gau yii yong zu.

有 田 不 耕 倉 廩 虛 ,有 書 不 讀 子 孫 愚。
yiu tieen but gang cong lim hi, yiu su but tuhk zur sun ngii.

Page 2b.

倉 廩 虛 兮 歲 月 乏 ,子 孫 愚 兮 禮 義 疏。
cong lim hi hi soih ngieht faht, zur sun ngii hi li ngih so.

同 君 一 夜 話 ,勝 讀 十 年 書。
tuung giun yit yah vah, sihn tuhk sihp ngieen su.

人 不 通 今 古 ,馬 牛 如 襟 裾。
ngiin but tung gim gur, ma ngiuu yii kim gi.

茫 茫 四 海 無 人 數 ,那 個 男 兒 是 丈 夫。
moong moong sih hoir vuu ngiin suh, naih gaii naam yii sih cohng fu.

白 酒 釀 成 延 賓 客 ,黃 金 散 盡 為 收 書。
pahk ziur ngiohng saan yeen bin hak, voong gim sarn cihn vuii su su.

救 人 一 命 ,勝 造 七 級 浮 屠。
giuh ngiin yit miahng, sihn cauh cit kip fiuu tuu.

城 門 失 火 ,殃 及 池 魚。
saang muun sit for, yong kihp cii nng.

庭 前 生 瑞 草 ,好 事 不 如 無。
tiang cieen sang suih caur, haur suh but yii vuu.

欲 求 生 富 貴 ,須 下 死 工 夫。
yuk kiuu sang fuh guih, si ha sir gun fu

百 年 成 之 不 足 ,一 旦 壞 之 有 餘。
bak ngieen saang zu but ziuk, yit darn faih zu yiu yii

人 心 似 鐵 ,國 法 如 爐。
ngiin sim cih tiet, gok fap yii luu.

善 化 不 足 ,惡 化 有 餘。
siehn fah but ziuk, ok fah yiu yii.

水 太 清 則 無 魚 ,人 太 緊 則 無 智。
suir taih cin zet vuu nng, ngiin taih girn zet vuu zih.

知 者 減 半 ,省 者 全 無。
di zar garm bahn, sern zar cieen vuu.

在 家 從 父 ,出 家 從 夫。
coi ka cuung fuh, cut ga cuung fu.

癡 人 畏 婦 ,賢 女 敬 夫。
ci ngiin vuih fuh, hieen ngir girn fu.

是 非 終 日 有 ,不 聽 自 然 無。
sih fui zung ngit yiu, but tahng cii yeen maur.

寧 可 正 而 不 足 ,不 可 邪 而 有 餘。
niin kor zihn yii but ziuk, but kor siaa yii yiu yii.

寧 可 信 其 有 ,不 可 信 其 無。
niin kor sihn kii yiu, but kor sihn kii vuu.

竹 籬 茅 舍 風 光 好 ,道 院 僧 堂 終 不 如。
zuk lii mauu sah fung gong haur, tauh yehn sen toong zung but yii.

命 裏 有 時 終 須 有 ,命 裏 無 時 莫 強 求。
miahng li yiu sii zung si yiu, miahng li vuu sii mohk kioong giuh.

道 院 迎 仙 客 ,書 堂 隱 相 儒。
tauh yehn ngiaang sen hak, su toong yurn xiong yii.

庭 栽 棲 鳳 竹 ,池 養 化 龍 魚。
tiang zai liuu fuhng zuk, cii yong fah liuung nng.

結 交 須 勝 己,似 我 不 如 無。
giet gau si sihn gir, cih ngo but yii vuu

但 看 三 五 日 ,相 見 不 如 初。
tahn kohn sam ngr ngit, siong giehn but yii chu.

人 情 似 水 分 高 下 ,世 事 如 雲 任 卷 舒。
ngiin ciin cih suih fun gau dai, sih suh yii siet ngihm gern su.

會 說 說 都 是 ,不 會 說 無 禮。
foir sot sot du sih, but voih sot vuu li.

Page 3a.

磨 刀 恨 不 利 ,刀 利 傷 人 指。
moo dau hern but lih, dau lih song ngiin zir.

求 財 恨 不 多 ,財 多 害 自 己。
kiuu coii hern but dp, coii do hoih cii gir.

知 足 常 足 ,終 身 不 辱。
di ziuk soong ziuk, zung sin but yuhk.

知 止 常 止 ,終 身 不 恥。
di zir soong zir, zung sin but cir.

有 福 傷 財 ,無 福 傷 己。
yiu fuk song coii, vuu fuk song gir.

差 之 毫 釐 ,失 之 千 里。
ca zu hauu lii, sit zu cien li.

若 登 高 必 自 卑 ,若 涉 遠 必 自 邇。
yok den gau bit cii bi, yok siap yern bit cii nir.

三 思 而 行 ,再 思 可 矣。
sam su yii haang, zaih su kor yii.

使 口 不 如 自 走 ,求 人 不 如 求 己。
sur hiur but yii cii ziur, kiuu ngiin but yii kiuu gir.

小 時 是 兄 弟 ,長 大 各 鄉 里。
siaur sii sih hiung tih, coong taih gok hiong li.

妒 財 莫 妒 食 ,怨 生 莫 怨 死。
duh coii mohk duh siht, yehn sang mohk yehn sir.

人 見 白 頭 嗔 ,我 見 白 頭 喜。
ngiin giehn pahk tiuu tieen, ngo giehn pahk tiuu hir.

多 少 少 年 亡 ,不 到 白 頭 死。
do saur sauh ngieen moong, but dauh pahk tiuu sir.

牆 有 縫 ,壁 有 耳。
sioong yiu fuung, biak yiu ngir.

好 事 不 出 門 ,惡 事 傳 千 里。
haur suh but cut muun, ok suh coon cien li.

賊 是 小 人 ,智 為 君 子。
ceht sih siaur ngiin, zih vuii giun zur.

君 子 固 窮 ,小 人 窮 斯 濫 矣。
giun zur gur kiuung, siaur ngiin kiuung su lahm yii.

貧 窮 自 在 ,富 貴 多 憂。
piin kiuung cii coi, fuh guih do yiuu.

不 以 我 為 德 ,反 以 我 為 仇。
but yii ngo vuii det, farn yii ngo vuii suu.

寧 向 直 中 取 ,不 可 曲 中 求。
niin hiohng ciht zung cir, but kor kiuk zung kiuu.

人 無 遠 慮 ,必 有 近 憂。
ngiin vuu yern lih, bit yiu kiun yiuu.

知 我 者 謂 我 心 憂 ,不 知 我 者 謂 我 何 求。
di ngo zar viuh ngo sim yiuu, but di ngo zar vuih ngo hoo kiuu.

晴 天 不 肯 去 ,直 待 雨 淋 頭。
ciaang tien but hern hih, ciht toih yir liim tiuu.

成 事 莫 說 ,覆 水 難 收。
saang suh mohk sot, fuk suir naan su.

是 非 只 為 多 開 口 ,煩 惱 皆 因 強 出 頭。
sih fui zit vuii do hoi hiur, faan nau gai yin kioong cut tiuu.

忍 得 一 時 之 氣 ,免 得 百 日 之 憂。
ngiun det yit sii zu hih, mien det bak ngit zu yiuu.

近 來 學 得 烏 龜 法 ,得 縮 頭 時 且 縮 頭。
kiun loii hohk det vu gui fap, det suk tiuu sii ciar suk tiuu.

懼 法 朝 朝 樂 ,欺 公 日 日 憂。
kir fap zau zau lohk, ki gung ngit ngit yiuu.

人 生 一 世 ,草 生 一 春。
ngiin sang yit seh, caur sang yit cun.

Page 3b.

白 髮 不 隨 老 人 去 ,看 來 又 是 白 頭 翁。
pahk fat but cuii laur ngiin hih, kohn loii yiur sih pahk tiuu vung.

月 到 十 五 光 明 少 ,人 到 中 年 萬 事 休。
ngieht dauh sihp ngr gong miin saur, ngiin dauh zung ngieen mahn suh hiu.

兒 孫 自 有 兒 孫 福 ,莫 為 兒 孫 作 馬 牛。
yii sun cii yiu yi sun fuk, mohk vuii yii sun zok ma ngiuu.

人 生 不 滿 百 ,常 懷 千 歲 憂。
ngiin sang but man bak, soong faii cien soih yiuu.

今 朝 有 酒 今 朝 醉 ,明 日 愁 來 明 日 憂。
gim zau yiu ziur gim ngit zuih, miin ngit siuu loii miin ngit yiuu.

路 逢 險 處 難 迴 避 ,事 到 頭 來 不 自 由。
luh fuung hiarm cuu naan fuii pit, suh dauh tiuu loii but cuh yiuu.

藥 能 醫 假 病 ,酒 不 解 真 愁。
yohk neen yi gar piahng, ziur but gair zin siuu.

人 貧 不 語 ,水 平 不 流。
ngiin piin but ngi, suir piin but liuu.

一 家 養 女 百 家 求 ,一 馬 不 行 百 馬 憂。
yit ga yong ngir bak ga kiuu, yit ma but haang bak ma yiuu

有 花 方 酌 酒 ,無 月 不 登 樓。
yiu fa fong zok ziur, vuu ngieht but den liuu.

三 杯 通 大 道 ,一 醉 解 千 愁。
sam bui tung taih tauh, yit zuih gair cien siuu.

深 山 畢 竟 藏 猛 虎 ,大 海 終 須 納 細 流。
cim san bit girn coong mang fur, taih hoir zung si nahp seh liuu.

惜 花 須 檢 點 ,愛 月 不 梳 頭。
siak fa si giarm diarm, oih ngieht but so tiuu.

大 抵 選 他 肌 骨 好 ,不 傳 脂 粉 也 風 流。
taih dair siern ta gi gut haur, but coon zi furn ya fung liuu.

受 恩 深 處 宜 先 退 ,得 意 濃 時 便 可 休。
su en cim cuu ngii sien tuih, det yih ngiuung sii piehn kor hiu.

莫 待 是 非 來 入 耳 ,從 前 恩 愛 反 為 仇。
mohk toih sih fui loii ngihp ngir, ciuung cieen en oih farn vuii suu.

留 得 五 湖 明 月 在 ,不 愁 無 處 下 金 鉤。
liuu det ngr fuu miin ngieht coi, but siuu vuu cuu ha gim giu .

休 別 有 魚 處 ,莫 戀 淺 灘 頭。
hiu pieht yiu nng cuu, mohk liehn ciern tan tiuu.

去 時 終 須 去 ,再 三 留 不 住。
hih sii zung si hih, zaih sam liuu but cuh.

忍 一 句 ,息 一 怒 ,饒 一 著 ,退 一 步。
ngiun yit gih, sit yit nuh, ngiauu yit zok, tuih yit puh.

三 十 不 豪 ,四 十 不 富 ,五 十 將 來 尋 死 路。
sam sihp but hauu, sih sihp but fuh, ngr sihp ziong loii ciim sir luh.

生 不 認 魂 ,死 不 認 屍。
sang but ngihn fuun, sir but ngihn si.

父 母 恩 深 終 有 別 ,夫 妻 義 重 也 分 離。
fuh mu en cim zung yiu pieht, fu ci ngih cung ya fun lii.

Page 4a.

人 生 似 鳥 同 林 宿 ,大 限 來 時 各 自 飛。
ngiin sang cih ngiau tuung liim siuk, taih hahn loii sii gok cii fui.

人 善 被 人 欺 ,馬 善 被 人 騎。
ngiin siehn pi ngiin ki, ma siehn pi ngiin kii.

人 無 橫 財 不 富 ,馬 無 野 草 不 肥。
ngiin vuu vaang coii but fuh, ma vuu ya caur but fuii.

人 惡 人 怕 天 不 怕 ,人 善 人 欺 天 不 欺。
ngiin ok ngiin pah tien but pah, ngiin siehn ngiin ki tien but ki.

善 惡 到 頭 終 有 報 ,只 爭 來 早 與 來 遲。
siehn ok dauh tiuu zung yiu bauh, zit zang loii zaur yi loii cii.

黃 河 尚 有 澄 清 日 ,豈 可 人 無 得 運 時。
voong hoo sohng yiu caang cin ngit, kir kor ngiin vuu det yuhn sii.

得 寵 思 辱 ,安 居 慮 危。
det curng su yuhk, on gi lih nguii.

念 念 有 如 臨 敵 日 ,心 心 常 似 過 橋 時。
ngiahm ngiahm yiuu yii liim tiht ngit, sim sim soong cih guoh kiauu sii.

英 雄 行 險 道 ,富 貴 似 花 枝。
yin hiuung haang hiarm tauh, fuh guih cih fa gi.

人 情 莫 道 春 光 好 ,只 怕 秋 來 有 冷 時。
ngiin ciin mohk tauh cun gong haur, zit pah ciu loii yiu lang sii.

送 君 千 里 ,終 須 一 別。
suhng giun cien li, zung si yit pieht.

但 將 冷 眼 看 螃 蟹 ,看 你 橫 行 到 幾 時。
tahn jiong lang ngarn kohn poong hair, kohn ngii vaang haang dauh git sii.

見 事 莫 說 ,問 事 不 知。
giehn suh mohk sot, muhn suh but di.

閒 事 休 管 ,無 事 早 歸。
haan suh hiu gorn, vuu suh zaur gui.

假 緞 染 就 真 紅 色 ,也 被 旁 人 說 是 非。
gar tohn ngiahm ciuh zin fuung set, ya pi poong ngiin sot sih fui.

善 事 可 作 ,惡 事 莫 為。
siehn suh kor zok, ok suh mohk vuii.

許 人 一 物 ,千 金 不 移。
hir ngii yit vuht, cien gim but yii.

龍 生 龍 子 ,虎 生 豹 兒。
liuung sang liuung zur, fur sang bauh yii.

龍 游 淺 水 遭 蝦 戲 ,虎 落 平 陽 被 犬 欺。
liuung yiuu ciern sui zau haa hih, fur lohk piin yoong pi kiern ki.

一 舉 首 登 龍 虎 榜 ,十 年 身 到 鳳 凰 池。
yit gir sur den liuung fur borng, sihp ngieen sin dauh fuhng foong cii.

十 年 窗 下 無 人 問 ,一 舉 成 名 天 下 知。
sihp ngieen cung ha vuu ngiin muhn, yit gir saang miaang tian ha di.

酒 債 尋 常 行 處 有 ,人 生 七 十 古 來 稀。
ziur zaih ciim soong haang cuu yiu, ngiin sang cit sihp gur loii hi.

養 兒 待 老 ,積 穀 防 饑。
yoong yii toih laur, ziht guk foong gi.

雞 豚 狗 彘 之 畜 ,無 失 其 時。
gai tuun giur cur zu kiuk, vuu sit kii sii.

數 口 之 家 ,可 以 無 饑 矣。
suh hiur zu ga, kor yi vuu gi yi

常 將 有 日 思 無 日 ,莫 把 無 時 當 有 時。
soong jiong yiu ngit su vuu ngit, mohk bar vuu sii duh yu sii.

Page 4b.

時 來 風 送 滕 王 閣 ,運 去 雷 轟 薦 福 碑。
sii loii fung suhng teen voong gok, yuhn hih luii vaang ziehn fuk bui.

入 門 休 問 榮 枯 事 ,觀 看 容 顏 便 得 知。
ngihp muun hiu muhn yiin gur suh, gon kohn yuung ngaan piehn det di.

官 清 書 吏 瘦 ,神 靈 廟 祝 肥。
gon cin su lih siuh, siin liaang miauh zuk fuii.

息 卻 雷 霆 之 怒 ,罷 卻 虎 狼 之 威。
sit kiok luii tiin zu nuh, pah kiok fur loong zu vui.

饒 人 算 之 本 ,輸 人 莫 之 機。
ngiauu ngiin sohn zu burn, su ngiin mohk zu gi.

好 言 難 得 ,惡 語 易 施。
haur ngieen naan det, ok ngi yih si.

一 言 既 出 ,駟 馬 難 追。
yit ngieen gih cut, sih ma naan zui.

道 吾 好 者 是 吾 賊 ,道 吾 惡 者 是 吾 師。
tauh nga haur zar sih nga ceht, tauh nga ok zar sih nga su.

路 逢 險 處 須 當 避 ,不 是 才 人 莫 獻 詩。
luh fuung hiarm cuu si dong pit, but sih coii ngiin mohk hiehn si.

三 人 同 行 ,必 有 我 師 焉,
sam ngiin tuung haang, bit yiu ngo su yen,

擇 其 善 者 而 從 之 ,其 不 善 者 而 改 之。
cahk kii siehn zar yii ciuung zu, kii but siehn zar yii goir zu.

少 時 不 努 力 ,老 大 徒 悲 傷。
saur sii but nuh liht, laur taih tuu bui song.

人 有 善 願 ,天 必 佑 之。
ngiin yiu siehn ngiehn, tien bit yiuh zu.

莫 喫 卯 時 酒 ,昏 昏 醉 到 酉。
mohk kiet mau sii ziur, fun fun zuih dauh yiu.

莫 罵 酉 時 妻 ,一 夜 受 孤 悽。
mohk mah yiu sii ci, yit yah su gu ci.

種 麻 得 麻 ,種 豆 得 豆。
zuhng maa det maa, zuhng tiuh det tiuh.

天 眼 恢 恢 ,疏 而 不 漏。
tien ngarn kui kui, so yii but liuh.

見 官 莫 向 前 ,做 客 莫 在 後。
giehn goon mohk hiohng cieen, tsoh hak mohk caih hiuh.

寧 添 一 斗 ,莫 添 一 口。
niin tiam yit diur, mohk tiam yit hiur.

螳 螂 捕 蟬 ,豈 知 黃 雀 在 後。
toong loong pur saam, kir di voong ziok cai hiuh.

不 求 金 玉 重 重 貴 ,但 願 兒 孫 箇 箇 賢。
but kiuu gim ngiuhk cung cung guih, tahn ngiehn yii sun gor gor hieen.

一 日 夫 妻 ,百 世 姻 緣。
yit ngit fu ci, bak sih yin yeen.

百 世 修 來 同 船 渡 ,千 世 修 來 共 枕 眠。
bak sih siu loii tuung soon tuh, cien sih siu loii kiuhng zirm miin.

殺 人 一 萬 ,自 損 三 千。
sat ngiin yit mahn, cii surn sam cien.

傷 人 一 語 ,利 如 刀 割。
song ngiin yit ngi, but yii dau got.

枯 木 逢 春 猶 再 發 ,人 無 兩 度 再 少 年。
gur muk fuung cun yiuu zaih fat, ngiin vuu liorng tuh zaih sauh ngieen.

Page 5a.

未 晚 先 投 宿 ,雞 鳴 早 看 天。
maht man sien tauu siuk, gai yin zaur kohn tien.

將 相 胸 前 堪 走 馬 ,公 候 肚 裏 好 撐 船。
ziong siohng hiung cieen kam ziur ma, gung hiuh dur luih hauh ziorng soon.

富 人 思 來 年 ,窮 人 思 眼 前。
fuh ngiin su loii ngieen, kiuung ngiin su ngarn cieen.

世 上 若 要 人 情 好 ,賒 去 物 件 莫 取 錢。
sih sohng yohk yauh ngiin ciin haur, za hih vuht kiehn mohk cir cieen.

死 生 由 命 ,富 貴 在 天。
sir sang yiuu miahng, fuh guih coi tien.

擊 石 原 有 火 ,不 擊 乃 無 煙。
git sahk ngieen yiu for, but git nai vuu yen.

為 學 始 知 道 ,不 學 亦 徒 然。
vuii hohk cir di tauh, but hok cak tuu yeen.

莫 笑 他 人 老 ,終 須 還 到 老。
mohk siauh ta ngiin laur, zung si haan dauh laur.

但 能 依 本 分 ,終 須 無 煩 惱。
tahn neen yi burn fuhn, zung si vuu faan naur.

君 子 愛 財 ,取 之 有 道。
giun zur oih coii, cir zur yiu tauh.

貞 婦 愛 色 ,納 之 以 禮。
zin fuh oih siet, nahp zu yii li.

善 有 善 報 ,惡 有 惡 報。
siehn yiu siehn bauh, ok yiu ok bauh.

不 是 不 報 ,日 子 未 到。
but sih but bauh, ngit zur vuih dauh.

人 而 無 信 ,不 知 其 可 也。
ngiin yii vuu sihn, but di kii kor ya.

一 人 道 好 ,千 人 傳 實。
yit ngiin tauh haur, cien ngiin coon siht.

凡 事 要 好 ,須 問 三 老。
faam suh yauh haur, si muhn sam laur.

若 爭 小 可 ,便 失 大 道。
yohk zahng siaur kor, piehn sit taih tauh.

年 年 防 饑 ,夜 夜 防 盜。
ngieen ngieen foong gi, yah yah fong tauh.

學 者 如 禾 如 稻 ,不 學 者 如 蒿 如 草。
hohk zar yii voo yii tauh, but hohk zar yii gau yii caur.

遇 飲 酒 時 須 飲 酒 ,得 高 歌 處 且 高 歌。
ngih yirm ziur sii si yirm ziur, det gau go cuu ciar gau go.

因 風 吹 火 ,用 力 不 多。
yin fung cui for, yuhng liht but do.

不 因 漁 父 引 ,怎 得 見 波 濤。
but yin nng fuh yin, zerm det giehn bo tauu.

無 求 到 處 人 情 好 ,不 飲 從 他 酒 價 高。
vuu kiuu dauh cuu ngiin ciin haur, but yirm ciuung ta ziur gah gau.

知 事 少 時 煩 惱 少 ,識 人 多 處 是 非 多。
di sur sauh sii faan naur saur, sit ngiin do cuu sih fui do.

入 山 不 怕 傷 人 虎 ,只 怕 人 情 兩 面 刀。
ngihp san but pah song ngiin fur, zit pah ngiin ciin liorng miehn dau.

強 中 更 有 強 中 手 ,惡 人 須 用 惡 人 磨。
kioong zung garng yiu kioong zung sur, ok ngiin si yuhng ok ngiin moo.

會 使 不 在 家 豪 富 ,風 流 不 用 著 衣 多。
voih sur but coi ga hauu fuh, fung liuu but yuhng zok yi do.

光 陰 似 箭 ,日 月 如 梭。
gong yim cih ziehn, ngit ngieht yii so.

Page 5b.

天 時 不 如 地 利 ,地 利 不 如 人 和。
tien sii but yii tih lih, tih lih but yii ngiin foo.

黃 金 未 為 貴 ,安 樂 值 錢 多。
voong gim vuih vuii guih, on lohk ciht cieen do.

世 上 萬 般 皆 下 品 ,思 量 惟 有 讀 書 高。
sih sohng vahn ban gai ha pirn, su lioong vuii yiu tuhk su gau.

世 間 好 語 書 說 盡 ,天 下 名 山 僧 占 多。
sih gan haur ngi suh sot cihn, tien ha miaang san sen zam do.

為 善 最 樂 ,為 惡 難 逃。
vuii siehn zuih lohk, vuii ok naan tauu.

羊 有 跪 乳 之 恩 ,鴉 有 反 哺 之 義。
yoong yiu kuir yui zu en, a yiu farn pur zu ng ih.

你 急 他 未 急 ,人 閒 心 不 閒。
ngii gip ta vuih gip, ngiin haan sim but haan.

隱 惡 揚 善 ,執 其 兩 端。
yirn ok yoong siehn, zip kii liorng dohn.

妻 賢 夫 禍 少 ,子 孝 父 心 寬。
qi hieen fu foh saur, zur hauh fuh sim kon.

既 墜 釜 甑 ,反 顧 無 益。
gih cuih bur zehn, farn guh vuu yit.

翻 覆 之 水 ,收 之 實 難。
fan fuk zu suir, su zu siht naan.

人 生 知 足 何 時 足 ,人 老 偷 閒 且 是 閒。
ngiin sang di ziuk hoo sii ziuk, ngiin laur tiu haan qiar sih haan.

但 有 綠 楊 堪 擊 馬 ,處 處 有 路 透 長 安。
tahn yiu liuhk yoong kam git ma, cuu cuu yiu luh tiuh coong on.

見 者 易 ,學 者 難。
giehn zar yih, hohk zar naan.

莫 將 容 易 得 ,便 作 等 閒 看。
mohk ziong yuung yih det, piehn zok den haan kohn.

用 心 計 較 般 般 錯 ,退 步 思 量 事 事 難。
yuhng sim geh gauh ban ban coh, tuih puh su lioong suh suh naan.

道 路 各 別 ,養 家 一 般。
tauh luh gok pieht, yong ga yit ban.

從 儉 入 奢 易 ,從 奢 入 儉 難。
ciuung kiahm ngihp ca yi, ciuung ca ngihp kiahm naan.

知 音 說 與 知 音 聽 ,不 是 知 音 莫 與 彈。
di yim sot yi di yim tahng, but sih di yim mohk yi taan.

點 石 化 為 金 ,人 心 猶 未 足。
diarm sahk fah vuii gim, ngiin sim yiuu vuih ziuk.

信 了 肚 ,賣 了 無。
sihn liaur dur, maih liaur maur.

他 人 睍 睍 ,不 涉 你 目。
ta ngiin hiehn hiehn, but siap nii muk.

他 人 碌 碌 ,不 涉 你 足。
ta ngiin luk luk, but siap nii ziuk

誰 人 不 愛 子 孫 賢 ,誰 人 不 愛 千 鐘 粟。
suii ngiin but oih zur sun hieen, suih ngiin but oih cien zung siuk.

莫 把 真 心 空 計 較 ,五 行 不 是 這 題 目。
mohk bar zin sim kung geh gauh, ngr haang but sih zer tii muk.

與 人 不 和 ,勸 人 養 鵝。
yi ngiin but foo, kiehn ngiin yong ngoo.

與 人 不 睦 ,勸 人 架 屋。
yi ngiin but muhk, kiehn ngiin gah vuk

Page 6a.

但 行 好 事 ,莫 問 前 程。
tahn haang haur suh, mohk muhn cieen ciin.

河 狹 水 急 ,人 急 計 生。
hoo hahp suir gip, ngiin gip geh sang.

明 知 山 有 虎 ,莫 向 虎 山 行。
miin di san yiu fur, mohk hiohng fur san haang.

路 不 行 不 到 ,事 不 為 不 成。
luh but haang but dauh, suh but vuih but saang.

人 不 勸 不 善 ,鐘 不 打 不 嗚。
ngiin but kiehn but siehn, zung but dar but miin.

無 錢 方 斷 酒 ,臨 老 始 看 經。
vuu cieen fong ton ziur, liim laur cir kohn gin.

點 塔 七 層 ,不 如 暗 處 一 燈。
diarm tap cit cieen, but yii ahm cuu yit den.

萬 事 勸 人 休 瞞 昧 ,舉 頭 三 尺 有 神 明。
vahn suh kiehn ngiin hiu maan muih, gir tiuu sam cak yiu siin miin.

但 存 方 寸 土 ,留 與 子 孫 耕。
tahn suun fong cuhn tur, liuu yi zur sun gang.

滅 卻 心 頭 火 ,剔 起 佛 前 燈。
miet kiok sim tiuu for, tiht hih fuht cieen den.

惺 惺 常 不 足 ,懵 懵 作 公 卿。
sen sen soong but ziuk, murng murng zok gung kin.

眾 星 朗 朗 ,不 如 孤 月 獨 明。
zuhng sin loong loong, but yii gu ngieht tuhk miin.

兄 弟 相 害 ,不 如 自 生。
hiong tih siong hoih, but yii cii sang.

合 理 可 作 ,小 利 莫 爭。
hahp li kor zok, siaur lih mohk zang.

牡 丹 花 好 空 入 目 ,棗 花 須 小 結 實 成。
tuh dan fa haur kung ngihp muk, zaur fa si siaur giet siht saang.

欺 老 莫 欺 少 ,欺 人 心 不 明。
ki laur mohk ki sauh, ki ngiin sim but miin.

守 分 耕 鋤 收 地 利 ,他 時 飽 暖 謝 蒼 天。
sur fun gang coo su tih li, ta sii baur non ciah cong tien.

得 忍 且 忍 ,得 耐 且 耐。
det ngiun qiar ngiun, det naih qiar naih.

不 忍 不 耐 ,小 事 成 大。
but ngiuun but naih, siaur suh saang taih.

相 論 逞 英 雄 ,家 計 漸 漸 退。
siong luun cirn yin hiuung, ga geh ciahm ciahm tuih.

賢 婦 令 夫 貴 ,惡 婦 令 夫 敗。
hieen fuh lihn fu guih, ok fuh lihn fu paih.

一 人 有 慶 ,兆 民 感 賴。
yit ngiin yiu kihn, cauh miin garm laih.

人 老 心 未 老 ,人 窮 志 莫 窮。
ngiin laur sim vuih laur, ngiin kiuung zih mohk kiuung.

人 無 千 日 好 ,花 無 百 日 紅。
ngiin vuu cien ngit haur, fa vuu bak ngit fuung.

殺 人 可 恕 ,情 理 難 容。
sat ngiin kor suh, ciin li naan yuung.

乍 富 不 如 新 受 用 ,乍 貧 難 改 舊 家 風。
zah fuh but yii sin su yuhng, zah piin naan goir kiuh ga fung.

座 上 客 常 滿 ,樽 中 酒 不 空。
coh sohng hak soong man, zun zung ziur but kung.

屋 漏 更 遭 連 年 雨 ,行 船 又 遇 頂 頭 風。
vuk liuh garng zau lieen ngieen yir, haang soon yiur ngih dirn tiuu fung.

Page 6b.

筍 因 落 籜 方 成 竹 ,魚 為 奔 波 始 化 龍。
surn yin lohk tohk fong saang zuk, nng vuii bun bo cir fah liuung.

記 得 少 年 騎 竹 馬 ,看 看 又 是 白 頭 翁。
gih det sauh ngieen kii zuk ma, kohn kohn yiur sih pahk tiuu vung

禮 義 生 於 富 足 ,盜 賊 出 於 貧 窮。
li ngih sang yi fuh zuk, tauh ceht cut yi piin kiuung.

天 上 眾 星 皆 拱 北 ,世 間 無 水 不 朝 東。
tien sohng zuhng sin gai giurng biet, sih gan vuu suir but cauu dung.

君 子 安 貧 ,達 人 知 命。
giun zur on piin, taht ngiin di miahng.

忠 言 逆 耳 利 於 行 ,良 藥 苦 口 利 於 病。
zung ngieen ngiahk ngir lih yi haang, lioong yohk kur hiur lih yi piahng.

順 天 者 存 ,逆 天 者 亡。
suhn tien zar suun, ngiahk tien zar moong.

人 為 財 死 ,鳥 為 食 亡。
ngiin vuii coii sir, ngiau vuii siht moong.

夫 妻 相 合 好 ,琴 瑟 與 笙 簧。
fu ci siong hahp haur, kiim sit yi sang voong.

有 兒 貧 不 久 ,無 子 富 不 長。
yiu yii piin but giur, vuu zur fuh but coong.

善 必 壽 老 ,惡 必 早 亡。
siehn bit suh laur, ok bit zaur moong.

爽 口 食 多 偏 作 藥 ,快 心 事 過 恐 生 殃。
sorng hiur siht do pien zok yohk, kaih sim suh goh kiurng sang yong.

富 貴 定 要 安 本 分 ,貧 窮 不 必 枉 思 量。
fuh guih tihn yau on burn fuhn, piin kiuung but bit vorng su lioong.

畫 水 無 風 空 作 浪 ,繡 花 雖 好 不 聞 香。
vahk suir vuu fung kung zok lohng, siu fa sui haur but vuun hiong.

貪 他 一 斗 米 ,失 卻 半 年 糧。
tam ta yit diur mir, sit kiok bahn ngieen lioong.

爭 他 一 腳 豚 ,返 失 一 肘 羊。
zang ta yit giok tuun, farn sit yit ziur yoong.

龍 歸 晚 洞 雲 猶濕,麝過春山草木香。
liuung gui man tuhng yuun yiuu sip, sah goh cun san caur muk hiong.

平 生 只 會 量 人 短 ,何 不 回 頭 把 自 量。
piin sang zit voih lioong ngiin dorn, hoo but fuii tiuu bar cii lioong.

見 善 如 不 及 ,見 惡 如 探 湯。
giehn siehn yii but kihp, giehn ok yii tam tong.

人 貧 志 短 ,馬 瘦 毛 長。
ngiin tam zih dorn, ma siuh mau coong.

自 家 心 裡 急 ,他 人 未 知 忙。
cii ga sim li gip,ta ngiin vuih di moong.

貧 無 達 士 將 金 贈 ,病 有 高 人 說 藥 方。
piin vuu taht suh jiong giim zehn, piahng yiu gau ngiin sot yohk fong.

觸 來 莫 與 說 ,事 過 心 清 涼。
cuk loii mohk yi sot, suh goh sim cin lioong.

秋 至 滿 山 多 秀 色 ,春 來 無 處 不 花 香。
ciu zih man san do siuh siet, cun loii vuu cuu but fa hiong.

凡 人 不 可 貌 相 ,海 水 不 可 斗 量。
faam ngiin but kor mauh siong, hoir suir but kor diur lioong.

Page 7a.

清 清 之 水 ,為 土 所 防。
cin cin zu suir, vuii tur sor foong.

濟 濟 之 士 ,為 酒 所 傷。
cer cer zu suh, vuii ziur sor song.

蒿 草 之 下 ,或 有 蘭 香。
haur caur zuu ha, feht yiu laan hiong.

茅 茨 之 屋 ,或 有 賢 良。
mauu ci zu vuk, feht yiu hiehn lioong.

無 限 朱 門 生 餓 殍 ,几 多 白 屋 出 卿。
vuu hahn zu muun san ngoh piauu, yir do pahk vuk cut kin.

醉 後 乾 坤 大 ,壺 中 日 月 長。
zuih hiuh kieen kun taih, fuu zung ngit ngieht coong.

萬 事 省 已 定 ,浮 生 空 白 茫。
vahn suh siern yir tihn, fiuu sang kung pahk moong.

千 里 送 毫 毛 ,寄 物 不 寄 失。
cien li suhng hauu mau, gih vuht but gih sit.

一 人 傳 虛 ,百 人 傳 實。
yit ngiin coon hi, bak ngiin coon sit.

世 事 明 如 鏡 ,前 程 暗 似 漆。
sih suh miin yii giahng, cieen ciin ahm cih cid

光 陰 黃 金 難 買 ,一 世 如 駒 過 隙。
gong yim voong gim naan mai, yit seh yii ki goh hihp.

良 田 萬 頃 ,日 食 一 升。
lioong tieen vahn kern, ngit siht yit sin.

大 廈 千 間 ,夜 眠 八 尺。
taih hah cien gan, yah miin bat cak.

千 萬 經 典 ,孝 義 為 先。
cien vahn gin diern, hauh ngih vuii sien.

一 字 入 公 門 ,九 牛 拖 不 出。
yit suh ngihp gung muun, giur ngiuu to but cut.

衙 門 八 字 開 ,有 理 無 錢 莫 進 來。
ngaa muun bat suh hoi, yiu li vuu cieen mohk zihn loii

富 從 升 合 起 ,貧 因 不 算 來。
fuh ciuung sin hahp hir, piin yin but sohn loii.

家 中 無 才 子 ,官 從 何 處 來。
ga zung vuu coii zur, gong ciuung hoo cuu loii.

萬 事 不 由 人 計 較 ,一 生 都 是 命 安 排。
vahn suh but yiuu ngiin geh gauh, yit sang du heh miahng on paii.

急 行 慢 行 ,前 程 只 有 多 少 路。
gip haang mahn haang, cieen ciin zit yiu do saur luh.

人 間 私 語 ,天 聞 若 雷。
ngiin gan su ngi, tien vuun yok luii.

暗 室 虧 心 ,神 目 如 電。
ahm sit kui sim, siin muk yii tiehn.

一 毫 之 惡 ,勸 人 莫 作。
yit hauu zu ok, kiehn ngiin mohk zok.

一 毫 之 善 ,與 人 方 便。
yit hauu zu siehn, yi ngiin fong piehn.

虧 人 是 禍 ,饒 人 是 福。
kui ngiin sih foh, ngiauu ngiin sih fuk.

天 眼 恢 恢 ,報 應 甚 速。
tien ngan kui kui, bauh ngihn sihm suk.

聖 賢 言 語 ,神 欽 鬼 伏。
sihn hieen ngieen ngi, siin kim guir puhk

人 各 有 心 ,心 各 有 見。
ngiin gok yiu sim, sim gok yiu giehn.

口 說 不 如 身 逢 ,耳 聞 不 如 目 見。
hiur sot but yii sin fuung, ngir vuun but yii muk giehn.

養 軍 千 日 ,用 在 一 朝。
yong giun cien ngit, yuhng coi yit zau.

國 清 才 子 貴 ,家 富 小 兒 驕。
gok cin coii zur guih, ga fuh siaur yii giau.

Page 7b.

利 刀 割 體 痕 易 合 ,惡 語 傷 人 恨 不 消。
lih dau got tir heen yih hahp, ok ngi song ngiin hehn but siau.

公 道 世 間 惟 白 髮 ,貴 人 頭 上 不 曾 饒。
gung tauh sih gan vuii pahk fat, Aguih ngiin tiuu sohng but zen ngiauu

有 錢 堪 出 眾 ,無 衣 懶 出 門。
yi cieen kam cut zuhng, vuu yi lan cut muun.

為 官 須 作 相 ,及 第 必 爭 先。
vuii gon si zok xiong, kihp tih bit zang sien.

苗 從 地 發 ,樹 向 枝 分。
miauu ciuung tih fat, suh hiohng gi fun.

父 子 和 而 家 不 退 ,兄 弟 和 而 家 不 分。
fuh zur foo yii ga but tuih, hiong tih foo yii ga but fun.

官 有 正 條 ,民 有 和 約。
gon yiu zihn tiauu, miin yiu foo yok.

閒 時 不 燒 香 ,急 時 抱 佛 腳。
haan sii but sau hiong, gip sii pau fuht giok.

幸 生 太 平 無 事 日 ,恐 逢 年 老 不 多 時。
hehn sang taih piin vuu suh ngit, kurng fuung ngieen laur but do sii

國 亂 思 良 將 ,家 貧 思 賢 妻。
gok lohn su lioong ziong, ga piin su hieen ci.

池 塘 積 水 須 防 旱 ,田 地 勤 耕 足 養 家。
cii toong zit suir si foong hon, tieen tih kiuun gang ziuk yong ga.

根 深 不 怕 風 搖 動 ,樹 正 無 愁 月 影 斜。
gin cim but pah fung yauu tung, suh zihn vuu siuu ngieht yarng ciaa.

奉 勸 君 子 ,各 宜 守 己。
fuhng kiehn giuun zur, gok ngii sur gir.

只 此 程 式 ,萬 無 一 失。
zit cir ciin sit, vahn vuu yit sit.

Posted in Hakka | 2 Comments

One, two, three, four, five…

From the well known nursery rhyme:

一二三四五
Yit5 ngi4 sam1 si1 ng3
One, two, three, four, five,

有擺捉倒一條魚
Yiu2 bai3 zuk5 dau3 yit5 tiau2 ng2。
Once I caught a fish alive,

六七八九十
Liuk5 cit5 bat5 giu3 sip5
Six, seven, eight, nine, ten,

然後將魚放轉去
Yen2 heu4 jiong1 ng2 fong4 zon3 hi4!
Then I let it go again.

做麽解放劣佢?
Zo4 mak5 gai4 fong4 lot5 gi2?
Why did you let it go?

邠佢咬倒吾隻手指!
Bin1 gi2 ngau3 dau3 nga1 zak5 su3 zi3!
Because it bit my finger so.

哪隻手指邠佢咬?
Nai4 zak5 su3 zi3 bin1 gi2 ngau3?
Which little finger did it bite?

右邊析若隻手指仔!
Yiu4 ben1 sak5 ngia3 zak5 su3 zi3 zai3!
This little finger on my right.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Guangyun data errors (in Polyhedron distribution)

zdic.net uses the data which is easily accessible.

Here, the chongniu A/B assignment is wrong.

149 居夷 平 脂見開三 脂A kjii ki 飢机肌虮
158 渠脂 平 脂群開三 脂A gjii gi 鬐𦓀耆愭𧡺𥉙䅲祁𨪌鰭鮨

Both of these should be

149 居夷 平脂見開三 脂B kjii ki 飢机肌虮
158 渠脂 平脂群開三 脂B gjii gi 鬐𦓀耆愭𧡺𥉙䅲祁𨪌鰭鮨

These can be varified by consulting 漢子古今音彙 A Pronouncing Dictionary of Chinese Characters, in Archaic & Ancient Chinese, Mandarin & Cantonese, edited by by Chou Fakou 周法高 etc.

Posted in Hakka | Leave a comment

Easy Sentences in Hakka – JDB

Easy Sentences in the Hakka Dialect, with a Vocabulary was first published in Hong Kong in 1881. It came about because Ball who was learning to speak Hakka at the time, decided to translate the earlier work Handbook of the Swatow Dialect with a Vocabulary by Herbert Allen Giles (1877).

Since Ball’s translation is partly unvailable in some places, I have transcribed the pages and created a pdf for the interested reader.

With regards to the layout of the work is slightly different to the original. The only scans that I have available, omit the introduction, whereby Ball would have outline how this work came about, and some notes on the pronunciation and advice for the student, as found in his other work for Cantonese.

Copyright Issues.

This file in the link below is not a scan of the original book. The author James Dyer Ball died in 1919, and Herbert Allen Giles died in 1935. The copyright expired then at 70 years after Giles passed away, so it became a public domain book in 2006.

The file can be downloaded here : JDB-EasySentencesHakkaDialect

A guide to the pronunciation of Hakka is perhaps apt, to fill in the gap due to the missing Introduction.

Pronunciation Guide (1/5)

A Supplementary Guide to Pronunciation (1/5)

Pronunciation Guide (2/5)

Pronunciation Guide (2/5)

Pronunciation Guide (3/5)

Pronunciation Guide (3/5)

Pronunciation Guide (4/5)

Pronunciation Guide (4/5)

Additional Notes to the Pronunciation Guide 5/5

Additional Notes to the Pronunciation Guide 5/5

Edit Notes : A couple of changes were made to the pronunciation guide to correct spacing and character errors.  Some additional notes were added Friday 6th June 2017

Posted in Hakka | 4 Comments

Ruby text and Hakka

Sometimes, additional information is good to have. In Japanese, they sometimes use ruby text above kanji characters so that the reader can be given the correct reading, as kanji have numerous readings depending on the usage in a sentence.

For example, 中 has the  kun reading: なか naka, and  on reading: チュウ chū.cz

中島 【なかじま】 {nakashima} island in a pond or river
宮中 【キュウチュウ】 {kyūchū} imperial court

In print, it is common to find the kana placed aboved the kanji:


(なか)
(じま)


(キュウ)
(チュウ)

To achieve this in HTML, the mark-up language used for ruby text uses the the following tags

<ruby></ruby>  This declares the content as being subject to ruby text positioning

<rp></rp> This declare the ruby parenthesis, for older browsers that cannot interpret ruby markup, the ruby text is placed within parenthesis, which the coder needs to include

<rt></rt> Ruby text goes inside these tags

So, for our examples above we have

<ruby>
中 <rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp>
島 <rp>(</rp><rt>じま</rt><rp>)</rp>
</ruby>

<ruby>
宮 <rp>(</rp><rt>キュウ</rt><rp>)</rp>
中 <rp>(</rp><rt>チュウ</rt><rp>)</rp>
</ruby>

But it is possible, also, to write them as long line of tags as follows

<ruby> 中 <rp>(</rp><rt>なか</rt><rp>)</rp> 島 <rp>(</rp><rt>じま</rt><rp>)</rp> </ruby>
<ruby> 宮 <rp>(</rp><rt>キュウ</rt><rp>)</rp> 中 <rp>(</rp><rt>チュウ</rt><rp>)</rp> </ruby>

External Links:

W3Schools example : https://www.w3schools.com/tags/tag_rp.asp

WordPress supports Ruby tags : https://en.forums.wordpress.com/topic/ruby-text-in-wordpress?replies=4

 


Uses For Other Chinese Dialects and Sino-Xenic readings.

Now we know the ins-and-outs of using the Ruby tags in HTML, we can adapt the use for indicating character pronunciations for Chinese dialects, such as Hakka or possibly for non-Chinese readings from Vietnam, Korea or Japan.

For tones, I prefer the numerical superscript appearing to the top right of the romanised syllable. The superscript tag in HTML is <sup></sup>. For example:

sung4

is obtained by writing the following

<ruby>宋<rp>(</rp><rt>sung<sup>4</sup></rt><rp>)</rp></ruby>

(N.B.  It can appear as 宋 (sung4)  in browsers which do not support Ruby tags.)

In the Hakka romanisation I usually employ, the maximum number of characters for a romanised syllable reading is seven characters: six for the the longest romanised syllable (e.g. ngiong) and one for the tone (e.g. 2)

Adding spaces between the <rt> tags allow for better ruby text spacing between adjacent entries.

If we add spacing either side of the romanised syllable, for single characters, it doesn’t matter very greatly.
ngiong2 : Without

ngiong2 : With spacing

In multiple character string, it allows the ruby text to be seperated from it’s neighbour.

ngiong2ngiong2 : Without spacing multiple characters

ngiong2 ngiong2 : With spacing multiple characters

The increase in tags within your article can make editing somewhat of a challenge especially when proof reading and trying to edit mistakes in spelling. The close proximity of the superscript to the previous line of text also provides legibility problems if the text is not spaced properly.


( liuk5 )
( liuk5 )
( sam1 )
( sip6 )
( liuk5 )

<ruby>
六 <rp>(</rp> <rt> liuk<sup>5</sup> </rt> <rp>)</rp>
六 <rp>(</rp> <rt> liuk<sup>5</sup> </rt> <rp>)</rp>
三 <rp>(</rp> <rt> sam<sup>1</sup> </rt> <rp>)</rp>
十 <rp>(</rp> <rt> sip<sup>6</sup> </rt> <rp>)</rp>
六 <rp>(</rp> <rt> liuk<sup>5</sup> </rt> <rp>)</rp>
</ruby>

 

Posted in Hakka | Leave a comment

Unicode kTang : Stimson’s Early Middle Chinese

Unicode has had this data field since 1998, yet there has been virtually no information online to explain the details. All you have are a lot of characters with a phonetic transcription.

I’ve recently bought Hugh Stimson’s Fifty Five Tang Poems which has an short explanation on his reconstruction. It has helped me to use the data available to write out an explanation of it for online use.

I’ve also included the entire kTang data for reference. As it is a fairly long essay with many tables, I’ve placed it on my website below.

Old Site:
http://www.dylwhs.talktalk.net/stimson.htm

New site:
https://hiongyim.neocities.org/stimson.htm

Posted in Hakka | Leave a comment

English-Hakka Dictionary Online

IMPORTANT NOTICE: Norton has flagged the NTCU site as a security risk. Even though I have reinstated the links, by clicking on any link or links in these webpages, you agree that I will not be responsible for any problems you encounter as a result of what is in those pages, and that you agree to waive any and all rights for any claim against me for any losses, damages or mishap on your part due to your use of the links provided. If you have any doubts, do not click.

The English – Hakka Dictionary 英客字典 (Yin1 Hak5 Su4 Den3) of 1958 was compile by catholic missionaries, Marsecano (萬思謙) Guerrano (吉愛慈), and three Chinese church members 梁木森, 陳俊茂, 邱金漳. The approximately 14x19x3cm book consisted of a title page, a two page introduction, 10 pages of tables and explanation of Hakka sounds and tones, the 620 paged dictionary, a seven page appendex on family relations, time words, cities in Taiwan and weights and measures. Two editions were created: a softcover that came with a brown plastic sleeve with the title imprinted into it; and a hardcover with a gold embossed title on the spine and mottled red cover. It was published by 光啟出版社 priced US$6.00 at the time.

The National Taichung University of Science and Technology has scanned the book and has made it available online. To navigate the pages, I have created an index below of all the scans.

It is important to note that the site is missing 6 page scans from the book. These are 210, 211, 552, 553, 560 and 561.

English – Hakka Dictionary

| 001 Title Page
| 002 Blank
| 003 Introduction
| 004

List of All Hakka Sounds With Corresponding Mandarin Sounds

| i Table A
| ii Tables B and C
| iii Tables D and E
| iv Tables F and G
| v Tables H and I
| vi Tables J and K
| vii Tables L and M
| viii Table N and O

The Six Tones of the Hakka Dialect

| ix
| x

A

| 001 # A – Abnegation
| 002 Abnormal – Abscess
| 003 Absence – Academician
| 004 Academy – Accordance
| 005 According to – Acquaintance
| 006 Acquaintance – Adage
| 007 Adam – Admission
| 008 Admit – Advice
| 009 Advice – Afford
| 010 Affright – Aggressor
| 011 Agile – Akin
| 012 Alacrity – Alliance
| 013 Allied states – Alter ego
| 014 Alteration – Ambuscade
| 015 Ambuscade – Amplify
| 016 Amplitude – Ancestral
| 017 Anchor – Annex
| 018 Annex – Antagonist
| 019 Antagonize – Anxious
| 020 Anxious – Apostleship
| 021 Apostolic – Applause
| 022 Apple – Approach
| 023 Approbation – Archangel
| 024 Archbishop – Arm
| 025 Arm – Arrive
| 026 Arrogance – As
| 027 As – Ask
| 028 Ask – Assidious
| 029 Assign – Astonish
| 030 Astonishment – Atomic
| 031 Atomic – Attention
| 032 Attentive – Augment
| 033 Augmentation – Authority
| 034 Authority – Avenge
| 035 Avenue – Awkward
| 036 Awkward – Azure |

B

| 036 B.C. – Backward
| 037 Bacon – Balloon
| 038 Ballot – Bar
| 039 Barbarian – Bat
| 040 Bath – Beast
| 041 Beast – Beet
| 042 Beetle – Believe
| 043 Believer – Benignant
| 044 Benignant – Better
| 045 Better – Big
| 046 Big – Birthplace
| 047 Birthplace – Blame
| 048 Blame – Blessing
| 049 Blind – Blow
| 050 Blow – Body
| 051 Body – Book
| 052 Book – Bothersome
| 053 Bothersome – Boycott
| 054 Boycott – Breach
| 055 Breach – Breviary
| 056 Brevity – Brilliancy
| 057 Brilliant – Brother
| 058 Brother – Buddhist
| 059 Buddhist – Bunch
| 060 Bunch – Bub
| 061 Bub – Buy
| 062 Buyer – Byword |

C

| 062 Cabbage – Cadet
| 063 Caecum – Calligraphy
| 064 Calling – Cancellation
| 065 Cancellation – Canopy
| 066 Canteen – Captive
| 067 Captive – Carefully
| 068 Carefulness – Carry
| 069 Carry – Caste
| 070 Caste – Catechetical
| 071 Catechism – Cause
| 072 Caustic – Celestial
| 073 Celestial – Center
| 074 Centigrade – Certainly
| 075 Certainty – Champion
| 076 Championship – Character
| 077 Character – Charm
| 078 Charm – Cheek
| 079 Cheek – Chicken
| 080 Chicken – Chin
| 081 China – Choose
| 082 Choose – Chronic
| 083 Chronic – Circle
| 084 Circle – Circumstance
| 085 Circumstance – Claimant
| 086 Clairvoyance – Classify
| 087 Classify – Clericalism
| 088 Clerk – Close
| 089 Close – Coast
| 090 Coat – Cognizance
| 091 Cognizance – College
| 092 College – Come
| 093 Come – Commendable
| 094 Commendable – Commotion
| 095 Commotion – Comparison
| 096 Compartment – Complaint
| 097 Complaisance – Composite
| 098 Composition – Conceal
| 099 Conceal – Conclude
| 100 Conclude – Conditional
| 101 Condole – Confide
| 102 Confide – Confront
| 103 Confront – Conjoin
| 104 Conjoint – Conscience
| 105 Conscience – Consider
| 106 Consider – Constellation
| 107 Consternation – Consumation
| 108 Comsumation – Continent
| 109 Contigency – Contrast
| 110 Contravene – Converse
| 111 Conversion – Cool
| 112 Cool – Corollary
| 113 Corona – Corrode
| 114 Corrode – Count
| 115 Count – Court
| 116 Courteous – Crane
| 117 Cranium – Cremation
| 118 Crematorium – Crossroad
| 119 Crossword – Crystal
| 120 Crystalline – Curio
| 121 Curio – Cut
| 122 Cutaneous – Cystisis |

D

| 122 Dabble – Damned
| 123 Damned – Dash
| 124 Dash – Dead
| 125 Dead – Deathless
| 126 Deathly – Decadent
| 127 Decagon – Decimal
| 128 Decimate – Decomposition
| 129 Decorate – Deed
| 130 Deem – Defective
| 131 Defence – Definitive
| 132 Definitive – Deign
| 133 Deign – Delicious
| 134 Delight – Demobilization
| 135 Demobilize – Dentifrice
| 136 Dentist – Deposition
| 137 Deposition – Derision
| 138 Derivable – Designing
| 139 Desirable – Desititute
| 140 Destitution – Detonation
| 141 Dethrone – Diabetes
| 142 Diabolic – Difference
| 143 Difference – Dilapidate
| 144 Dilapidation – Diplomat
| 145 Diplomatic – Disappointment
| 146 Disapprobation – Discolour
| 147 Discolour – Discredit
| 148 Discreet – Disgust
| 149 Disgustful – Dismember
| 150 Dismiss – Disposal
| 151 Disposal – Dissipate
| 152 Dissipate – Distinguish
| 153 Distinguished – Diversity
| 154 Divert – Dockyard
| 155 Doctor – Dominion
| 156 Dominion – Downcast
| 157 Downfall – Drastic
| 158 Draw – Drive
| 159 Drive – Due
| 160 Due – Dutiable
| 161 Dutiful – Dysentery |

E

| 161 Each – Early
| 162 Early – Easy
| 163 Easy – Economist
| 164 Economize – Effect
| 165 Effect – Egregious
| 166 Egress – Electoral
| 167 Electric – Elevation
| 168 Elevation – Emancipate
| 169 Emancipate – Embody
| 170 Embolism – Empirical
| 171 Empiricism – Enchantment
| 172 Encircle – Endanger
| 173 Endeavour – Engagement
| 174 Engagement – Enlighten
| 175 Enlist – Ensue
| 176 Entangle – Entrance
| 177 Entrance – Epilepsy
| 178 Epilogue – Equip
| 179 Equipage – Error
| 180 Error – Essence
| 181 Essence – Ethiopian
| 182 Ethnic – Evasive
| 183 Eve – Everything
| 184 Everything – Exactly
| 185 Exactness – Exceed
| 186 Exceed – Excitable
| 187 Excitant – Excursion
| 188 Excursion – Exhalation
| 189 Exhale – Exorbitance
| 190 Exorbitance – Expeditionary
| 191 Expeditionary – Expire
| 192 Expire – Exposition
| 193 Expostulate – Extend
| 194 Extendable – Extract
| 195 Extract – Exultant
| 196 Exultation – Eye Witness |

F

| 196 Fable – Fabrication
| 197 Fabricator – Factotum
| 198 Faculty – Faith
| 199 Faith – Falter
| 200 Fame – Fancy
| 201 Fantastic – Fashion
| 202 Fashionable – Fate
| 203 Fateful – Favor
| 204 Favorable – Feather
| 205 Feature – Felicitate
| 206 Felicitation – Fertile
| 207 Fertile – Fickle
| 208 Fickle – Fight
| 209 Fight – Fillet
| 210 Film – Fine
| 211 Fine – Fire
| 212 Fire – First
| 213 First – Fit
| 214 Fitness – Flame
| 215 Flame – Flavoring
| 216 Flaw – Flight
| 217 Flight – Florescent
| 218 Floriculture – Flush
| 219 Flush – Follow
| 220 Follow – Foot
| 221 Footing – Foreward
| 222 Forehanded – Forget
| 223 Forgetful – Formulary
| 224 Formulate – Forward
| 225 Fossil – Fragment
| 226 (Fragment) Fragrance – Freedom
| 227 Freedom – Fright
| 228 Fright – Frown
| 229 Frown – Full
| 230 Fully – Furrow
| 231 Furrow – Futurity |

G

| 231 Gage – Gallery
| 232 Gallery – Garden
| 233 Gardener – Gay
| 234 (Gay) Gaze – Generation
| 235 Generative – Geomancy
| 236 Geometry – Gift
| 237 Gift – Glass
| 238 Glazier – Gnash
| 239 Gnat – Godmother
| 240 Godown – Gourd
| 241 Gout – Graduate
| 242 Graduation – Graphic
| 243 Graphite – Gravitation
| 244 Gravity – Grimace
| 245 Grin – Growth
| 246 Growth – Gulf
| 247 Gull – Gyroscope |

H

| 247 Ha – Hail
| 248 Hail – Handicraft
| 249 Handiwork – Hardship
| 250 Hardware – Have
| 251 Have – Heart-broken
| 252 Heart-felt – Helm
| 253 Helmet – Hermaphrodite
| 254 Hermetic – Hinder
| 255 Hindrance – Hold
| 256 (Hold) Holder – Honest
| 257 (Honest) Honesty – Horse
| 258 Hose – How
| 259 How – Hundred
| 260 Hundred – Hyperbole
| 261 Hypercritical – Hysteria |

I

| 261 I – Idea
| 262 Idea – Ignite
| 263 (Ignite) Ignoble – Illness
| 264 Illuminate – Immaterial
| 265 Immature – Immune
| 266 Immunity – Imperative
| 267 Imperceptible – Impolite
| 268 Imponderable – Impress
| 269 (Impress) Impressible – Impure
| 270 Impurity – Inattentive
| 271 Inaudible – Incipient
| 272 Incision – Inconclusive
| 273 (Inconclusive) Incongruous – Incur
| 274 Incur – Indian
| 275 Indicative – Indistinct
| 276 Indistinguishable – Inefficient
| 277 Inelegant – Infectious
| 278 Infecund – Influence
| 279 Influential – Inheritance
| 280 Inhospitable – Innocent
| 281 Innocent – Insect
| 282 Insecticide – Insomnia
| 283 Inspect – Instigate
| 284 Instigation – Insurmountable
| 285 Insurrection – Intentionally
| 286 Inter – Interline
| 287 Interlinear – Interrogatory
| 288 Interrupt – Intoxicated
| 289 Intoxication – Invalidate
| 290 (Invalidate) Invalidity – Invitation |

| 291 Invitation – Irrefragable
| 292 Irrefutable – Issue
| 293 Issue – Ivy |

J

| 293 Jacket – Javanese
| 294 Jaw – Joint
| 295 Joke – Jug
| 296 (Jug) Juggle – Justifiable
| 297 Justification – Juxtaposition |

K

| 297 Kaki – Key
| 298 (Key) Khaki – Knee
| 299 Knee – Kotow |

L

| 300 Label – Lagoon
| 301 Laic – Lap
| 302 Lapidation – Latter
| 303 Lattice – Layer
| 304 Laying – Lease
| 305 Leasehold – Leisure
| 306 (Leisure) Leisurely – Letter
| 307 Letter – Lie
| 308 (Lie) Lieutenant – Liking
| 309 Liking – Listen
| 310 Listen – Load
| 311 Load – Long
| 312 Longevity – Loud
| 313 Lourdes – Luck
| 314 Luckily – Lyric |

M

| 314 Ma – Magnetize
| 315 Magnificent – Make
| 316 Make – Man
| 317 Man – Manners
| 318 Manoeuver – Marionette
| 319 (Marionette) Marital – Martial
| 320 Martial – Marital
| 321 Martial – Mast
| 322 Master – Matrimony
| 323 (Matrimony) Matrix – Meaning
| 324 Means – Mediation
| 325 Mediator – Melodious
| 326 Melody – Menstruation
| 327 (Menstruation) Mensurable – Merriment
| 328 Merry – Mexico
| 329 Miasma – Military
| 330 Military – Mineral
| 331 Mineralogy – Miscarriage
| 332 Miscellaneous – Missionary
| 333 Misspell – Moderate
| 334 Moderation – Moment
| 335 Moment – Monstrous
| 336 Month – Morocco
| 337 Morose – Mother
| 338 Mother – Mouth
| 339 Mouthful – Multiplier
| 340 Multiply – Mutable
| 341 Mutation – Mythology |

N

| 342 Nadir – Nascent
| 343 (Nascent) Natal – Nature
| 344 Naught – Necessity
| 345 Necessity – Neighboring
| 346 Neither – Nether
| 347 Nethertheless – Night
| 348 Night – Noise
| 349 Noise – Northward
| 350 Norway – Notification
| 351 Notify – Nullify
| 352 Numb – Nutritive |

O

| 352 O – Obdurate
| 353 Obedience – Obnoxious
| 354 (Obnoxious) Obscene – Occasion
| 355 Occasion – Odium
| 356 Odour – Officer
| 357 Officer – On
| 358 On – Operate
| 359 Operate – Optional
| 360 Opulence – Ore
| 361 Organ – Oscillation
| 362 Osculate – Outing
| 363 Outline – Overcome
| 364 Overcome – Owl
| 365 Own – Ozone |

P

| 365 Pace – Paddle
| 366 (Paddle) Pagan – Pall
| 367 Pall-Bearer – Papaya
| 368 Paper – Pardon
| 369 Pardon – Parthenogenesis
| 370 Partial – Pass
| 371 Pass – Pastoral
| 372 Pasture – Patronage
| 373 Patronize – Peach
| 374 (Peach) Peacock – Peg
| 375 Peg – Penny
| 376 (Penny) Pension – Perfection
| 377 Perfection – Permission
| 378 Permit – Personification
| 379 (Personification) Personify – Pew
| 380 Pewter – Photographic
| 381 Photography – Piece
| 382 Pier – Pioneer
| 383 Pious – Place
| 384 Place – Platoon
| 385 Platinum – Plenipotenciary
| 386 Pleniture – Pocket
| 387 Pocket – Politic
| 388 Political – Pony
| 389 Pool – Portico
| 390 (Portico) Portion – Post
| 391 Postage – Pour
| 392 Pour – Praise
| 393 (Praise) Praiseworthy – Precipice
| 394 Precipitate – Prefer
| 395 Preferable – Prepare
| 396 Prepay – Preserve
| 397 Preserver – Pretermit
| 398 (Pretermit) Preternatural – Prickly
| 399 Price – Priority
| 400 Prism – Process
| 401 Procession – Profess
| 402 Profess – Progression
| 403 Prohibit – Prompt
| 404 Prompt – Prophet
| 405 (Prophet) Prophetical – Prospect
| 406 (Prospect) Prospectus – Proud
| 407 (Proud) Prove – Proximate
| 408 Proximity – Publish
| 409 (Publish) Pudding – Pungent
| 410 Punish – Purposely
| 411 Purse – Pajamas
| 412 Pylorus – Pyx |

Q

| 412 Quack – Quarrel
| 413 (Quarrel) Quarrelsome – Quiet
| 414 Quiet – Quotient |

R

| 415 Rabbit – Rag
| 416 Rage – Rampant
| 417 Rampart – Rasp
| 418 Rat – Raw
| 419 Ray – Realize
| 420 Really – Recall
| 421 Recapitulate – Recital
| 422 Recite – Reconcile
| 423 Reconcilliation – Rectory
| 424 (Rectory) Rectum – Reduction
| 425 Redundant – Reflex
| 426 (Reflex) Reflexive – Refuse
| 427 Refutable – Regular
| 428 Regular – Relapse
| 429 Relate – Relief
| 430 Relief – Remainder
| 431 Remains – Remorse
| 432 (Remorse) Remote – Rent
| 433 Rent – Repetition
| 434 Replace – Repress
| 435 (Repress) Repressive – Repulsion
| 436 Repulsive – Resent
| 437 Resentful – Resist
| 438 (Resist) Resistance – Respective
| 439 (Respective) Respiration – Restore
| 440 Restore – Retaliatory
| 441 Retard – Retroactive
| 442 (Retroactive) Retrocede – Revere
| 443 Reverence – Revolt
| 444 Revolution – Rice
| 445 Rice – Right
| 446 Right – Rise
| 447 Rise – Road
| 448 Roam – Roll
| 449 Roll – Rosary
| 450 Rosary – Roundabout
| 451 Rouse – Ruffle
| 452 Rug – Run
| 453 Run – Ruthless

S

| 454 Sabbath – Sad
| 455 Sadden – Saliva
| 456 Sally – Sand
| 457 Sandal – Satisfaction
| 458 Satisfactory – Say
| 459 (Say) Saying – Scatter
| 460 Scene – Scission
| 461 Scissors – Screen
| 462 (Screen) Screw – Seam
| 463 (Seam) Seaman – Secrete
| 464 Secretion – See
| 465 Seed – Semblance
| 466 (Semblance) Semen – Sense
| 467 (Sense) Senseless – Septennial
| 468 Septentrion – Serpentine
| 469 (Serpentine) Serum – Set
| 470 (Set) Setee – Sexuality
| 471 (Sexuality) Shabby – Shameful
| 472 (Shameful) Shameless – Shed
| 473 Sheep – Shoal
| 474 (Shoal) Shook – Shot
| 475 (Shot) Shoulder – Shut
| 476 Shut – Sift
| 477 Sigh – Silhouette
| 478 Silk – Sin
| 479 Sin – Sink
| 480 (Sink) Sinless – Size
| 481 Size – Slack
| 482 (Slack) Slacker – Slice
| 483 Slide – Smack
| 484 Small – Smooth
| 485 Smooth – Snow
| 486 Snowy – Society
| 487 Sociology – Sole
| 488 Solemn – Solve
| 489 (Solve) Solvent – Son-in-law
| 490 Sonant – Sort
| 491 Sortable – Sovereign
| 492 Sovereign – Sparkling
| 493 (Sparkling) Sparrow – Specify
| 494 Specimen – Spell
| 495 Spelling – Spirit
| 496 Spirit – Spleen
| 497 Splendid – Spoonful
| 498 Sporadic – Sprinkle
| 499 Sprout – Squirrel
| 500 Stab – Stale
| 501 Stalk – Standpoint
| 502 Standstill – Statesman
| 503 Statesmanship – Steak
| 504 Steal – Stepmother
| 505 Stepsister – Stifle
| 506 Stigma – Stir
| 507 Stirrup – Stoop
| 508 Stoop – Stout
| 509 (Stout) Stow – Strangle
| 510 (Strangle) Strangulate – Strength
| 511 Strengthen – String
| 512 Stringency – Stubborn
| 513 (Stubborn) Stucco – Stupor
| 514 Sturdy – Subject
| 515 Subject – Subscriber
| 516 (Subscriber) Subscription – Subterfuge
| 517 Subterranean – Succumb
| 518 (Succumb) Such – Suffocate
| 519 (Suffocate) Suffocation – Suitor
| 520 Sullen – Sun
| 521 Sun – Supererogation
| 522 Supererogatory – Superposition
| 523 Superscription – Suppose
| 524 Suppose – Surgical
| 525 Surmise – Survey
| 526 (Survey) Surveyance – Substain
| 527 (Substain) Sustenance – Sweep
| 528 (Sweep) Sweet – Swing
| 529 Swing – Symptom
| 530 (Symptom) Synagogue – Systematize |

T

| 531 T – Take
| 532 Take – Talk
| 533 Talkative – Tartar
| 534 (Tartar) Tartaric – Tea
| 535 (Tea) Teach – Telephone
| 536 Telephone – Temporal
| 537 Temporal Temporary – Tenor
| 538 (Tenor) Tense – Terrace
| 539 Terracotta – Text
| 540 (Text) Textile – Them
| 541 Theme – Thermos
| 542 These – Thinker
| 543 Thinking – Thought
| 544 Thought – Throng
| 545 (Throng) Through – Thyroid
| 546 Thyself – Tile
| 547 Till – Tin
| 548 Tincture – Title
| 549 Title – Toilet
| 550 Toilet – Tongue
| 551 (Tongue) Tonic – Torment
| 552 Tornado – Touch
| 553 Touching – Trace
| 554 Trace – Train
| 555 Train – Transfer
| 556 (Transfer) Transfiguration – Transmission
| 557 (Transmission) Transmit – Travel
| 558 Travel – Treatise
| 559 Treatment – Triangular
| 560 Tribe – Trinity
| 561 Trinomial – Tropic
| 562 Tropical – Trumpet
| 563 (Trumpet) Truncate – Tuft
| 564 Tug – Turn
| 565 Turn – Twinkling
| 566 Twinkling – Tyro

U

| 567 Ubiquitous – Unalterable
| 568 Unanimity – Uncertain
| 569 Uncertainty – Undated
| 570 Undamaged – Understand
| 571 Understanding – Unearthly
| 572 Uneasy – Ungrateful
| 573 Unguarded – Unison
| 574 Unit – Unmarried
| 575 Unmask – Unprofitable
| 576 Unprotected – Unskilful
| 577 Unsociable – Unwelcome
| 578 Unwell – Upper
| 579 Uppermost – Urine
| 580 Urn – Utmost
| 581 Utopia – Uxorious

V

| 581 Vacancy – Vague
| 582 Vain – Vanish
| 583 Vanish – Vaticinator
| 584 Vault – Venerate
| 585 Veneration – Verbose
| 586 Verdict – Very
| 587 Vessication – Vibratory
| 588 Vicar – Vignette
| 589 Vigor – Violin
| 590 Violincello – Vision
| 591 Visionary – Vocable
| 592 Vocabulary – Voltage
| 593 Voltameter – Vow
| 594 Vow – Vulva

W

| 594 Wad – Wainscot
| 595 Waist – Waltz
| 596 Wand – Wardroom
| 597 Ware – Wash
| 598 Wash – Water
| 599 Water – Waver
| 600 Wax – Wealth
| 601 Wealthy – Wedding
| 602 Wedge – Welcome
| 603 Weld – What
| 604 What – Whether
| 605 Wetstone – Whitewash
| 606 Who – Wide
| 607 Wide – Will
| 608 Will – Widow
| 609 Windpipe – Wire
| 610 Wise – Withdraw
| 611 Withdraw – Wolf
| 612 Woman – Word
| 613 Word – World
| 614 World – Worship
| 615 Worship – Wrap
| 616 Wrapper – Writing
| 617 Writing – Wry |

X

| 617 Xenophobia – Xylophone |

Y

| 617 Yacht – Yarn
| 618 Yawn – Yielding
| 619 Yoke – Yuletide |

Z

| 619 Zeal – Zero
| 620 Zest – Zoology |

Appendix Tables

| 1 A. Family Relations
| 2 cont.
| 3 cont.
| 4 cont.
| 4 B. Time
| 5 cont.
| 5 C. Cities in Taiwan
| 6 cont.
| 7 D. Weights, Length, Volumen, Area

Posted in Dictionary, Hakka | 4 Comments